Od 1. 1. 2014 sme tu pre vás v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

AKTUALITY:
Vážení členovia Societas pedologica slovaca, kolegovia, farmári, NGO, zástupcovia MPRV SR a ostatné zainteresované subjekty, dovoľte mi srdečne Vás pozvať na celodenný seminár s názvom:
Svetový deň pôdy – príležitosť riešiť udržateľnosť pôdy pre všetky zainteresované subjekty
a osláviť tak Svetový deň pôdy dňa 7. 12. 2022 na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, Trenčianska 55.
Súčasťou seminára bude DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VÚPOP NPPC a príspevky farmárov praktizujúcich udržateľný manažment na pôde.

Pozvánka: Stiahnuť

PREZENTÁCIE: Stiahnuť
Kvalita závlahovej vody v aktuálnej sezóne
Odhady úrody v aktuálnej poľnohospodárskej sezóneDňa 22. apríla si pripomíname „DEŇ ZEME“, ktorý nás upozorňuje na dôsledky ničenia životného prostredia a podnecuje zároveň k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť jej znečisteniu. V tejto súvislosti sme pripravili pre Vaše deti aktivitu. Pošlite nám do 22. 04. 2022 na adresu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, kresbu Vašich detí na tému „Pôda – živý poklad pod našimi nohami“. Kresby budú vystavené v priestoroch knižnice NPPC – VÚPOP a autorom najkrajších kresieb pošleme malú odmenu.
Dňa 12. 09. – 14. 09. 2022 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia PEDOLOGICKÉ DNI 2022 – Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár:
https://www.pedologia.sk/pdd2022/index.html
Dňa 21. septembra 2022 sa v rámci projektu APVV-18-0035 uskutoční konferencia „OCEŇOVANIE EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRÍRODNÉHO KAPITÁLU AKO NÁSTROJA HODNOTENIA SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ“.

Konferencia: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2117

Pozvánka a pokyny: Pozvánka | Šablóna VES 2022 SK | Template VES 2022 ENG
Prieskum LUCAS 2022: Štatistický prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky
Štatistický úrad Európskej komisie, EUROSTAT, vykonáva prieskum LUCAS 2022 o stave krajinnej pokrývky a využitia krajiny a ich zmenách v Európskej únii. Prieskum sa vykonáva od marca do októbra 2022 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas). V Slovenskej republike prieskum zahŕňa 3701 bodov v teréne a vykonáva ho Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).
Dňa 25. 11. 2021 sa uskutoční odborné sympózium pri príležitosti 60-teho výročia založenia Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Sympózium pod názvom „Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva“ sa bude konať pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuela Vlčana.

Program sympózia: Stiahnuť
Realizačné výstupy rezortného projektu vedy a výskumu „Manažment hospodárenia na poľnohospodárskej pôde vzhľadom na jeho udržateľnosť“.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav Torma, PhD.
Tu: link1, link2
Dňa 06.10.2021 bol na RTVS zverejnený dokumentárny film o najväčších hrozbách pre naše životné prostredie „EKO ďalej“ (Priemyselné šialenstvo), na ktorom mediáne participovala doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. z NPPC - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Tu: www.rtvs.sk/televizia/archiv/17919/290578#1540
Rozhovor s prof. Ing. Jurajom Hraškom, DrSc. na aktuálnu tému „Sebestačnosť vystriedala závislosť na reťazcoch“ bol odvysielaný v relácii Dialógy zvtv plus 11. 07. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=8i6AWn-d90c

Pri príležitosti Dňa boja proti dezertifikácii a suchu UNCCD (17. jún) sa v dňoch od 11.06. do 18.06.2021 na Miestnom úrade Bratislava Ružinov konala výstava spojená s propagáciou ochrany pôdy.

Plagát SK: Desertification_and_Drought_Day_2021_SK.pdf
Plagát EN: Desertification_and_Drought_Day_2021_Poster.pdf

Fotografie si môžete pozrieť - Tu
17. jún - Svetový deň boja proti dezertifikácii (World Day to Combat Desertification) patrí medzi významný svetový deň, ktorý si pripomíname na podnet Organizácie spojených národov. Tento deň je príležitosťou pre NPPC – VÚPOP k zvyšovaniu povedomia o význame pôdy pre spoločnosť a jej potrebe chrániť ju.
Prednášku doc. RNDr. Jaroslavy Sobockej, CSc. na tému „PÔDA – NÁŠ POKLAD“ Vám sprostredkovávame prostredníctvom podujatia CVTI – „Veda na dosah“:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jG02-n6pYqA
Plagát: Dezertifikacia_plagat.pdf
Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, zakladateľ a prvý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, nestor súčasnej pedológie na Slovensku sa dňa 14.05.2021 dožíva krásneho životného jubilea 90 rokov.
Pri tejto príležitosti mu všetci úprimne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a krásnych chvíľ v kruhu svojich blízkych.
Viac informácií nájdete na stránke Societas pedologica slovaca: www.pedologia.sk
Informácie ku GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) nájdete na adrese: www.vupop.sk/gsaa.php

NPPC taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú - podporagsaa@land.gov.sk a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 16:30.


PDF KNIŽNÝ KATALÓG 2020Webová stránka vedeckej konferencie: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy OZNAMUJE že od 1.10.2020 z dôvodu preventívnych hygienických opatrení ruší osobné konzultácie, podávanie žiadostí a osobné uhrádzanie.


Vypracované žiadosti Pôdnej služby posielame iba dobierkou.

Kontaktovať nás môžete e-mailom:
blanka.ilavska@nppc.sk
riaditeľ.vupop@nppc.sk

a na telefónnych číslach:
RNDr. Blanka Ilavská, PhD.: +421 2 48206916, +421 907 784 114
Mgr. J. Koreň: +421 2 48206908
Mgr. M. Hozlár: +421 2 48206978
Mgr.Dáša Orságová: +421 2 48206906NPPC – VUPOP vydal zborník vedeckých prác na tému Biodiverzita pôdy:

PDFZborníkOdborná konferencia

Pozývame Vás na odbornú konferenciu pod názvom: Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiversity. Konferencia sa uskutoční formou uverejnenia prezentácií na webovej stránke VÚPOP v dňoch 20. až 27. 10. 2020. V prípade otázok k prezentáciám môžu záujemcovia kontaktovať priamo autorov prostredníctvom emailu. Odkaz na prezentácie bude zverejnený 20. 10. 2020.Oznámenie pre používateľov HRIS

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení inovovaného Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS) pre udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Prístup k HRIS je k dispozícii na web adrese: https://hris.land.gov.sk/. Prihlásenie do aplikácie je zabezpečené rovnakým menom a heslom ako v GSAA. HRIS umožňuje podať žiadosť o udelenie výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojív v zakázanom období na hranice užívania, ktoré sa nachádzajú v zraniteľnej oblasti a prihlásený žiadateľ ich má evidované v GSAA.Na 76. rokovaní výboru expertov pre dusičnany bolo oznámené, že od júna 2019 Slovensko už nie je v infringemente - teda Slovenská republika odstránila nesúlad v akčnom programe hospodárenia v zraniteľných oblastiach s niektorými prvkami smernice Rady 91/676/EHS.Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Mesto Trnava, Geografický ústav SAV Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava Vás pozývajú na odborný seminár „Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu v mestách (na príklade Trnavy)“, ktorý sa bude konať dňa 19. septembra 2019 o 10.00 hod. na radnici mesta Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva.
Prihlasovanie a bližšie informácie: Ing. Ivana Bartošovičová, sekretariát NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava, e-mail: ivana.bartosovicova@nppc.sk, tel.: +421 2 43420866

PDF PozvánkaNové Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy si môžete stiahnuť tu: Vedecké práceNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava,
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: URBANIZOVANÁ KRAJINA, PÔDA A KLÍMA
ktorá sa bude konať 7. novembra 2019 v Konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave.
Viac informácií nájdete na stránke: https://www.pedologia.sk/ukpk/index.html
Registrácia: https://www.pedologia.sk/ukpk/index.html#reg_formVážení pôdoznalci,
Pre všetkých, ktorí majú záujem o rozšírenie svojich znalostí vo Svetovom klasifikačnom systéme pôd WRB sa v roku 2019 koná workshop – WRB Summer v poľskom meste Toruň (30. jún – 4. júl 2019). Viac informácií nájdete na stránke:
https://sites.google.com/site/summerwrb/homeNPPC-VÚPOP presťahovaný na novej adrese

Od 17. 9. 2018 NPPC-VÚPOP nájdete na novej adrese: Trenčianska 55, Bratislava v nových priestoroch na 1. a 2. poschodí (vedľa Liberálneho domu).
Naše služby poskytujeme v plnom rozsahu.


Odborný seminár: Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života (na príklade Bratislavy) - 4. júna 2018

PDF Pozvánka


Úspešné zavŕšenie podávania žiadostí pre rok 2018 s výrazným prispením/príspevkom NPPC-VÚPOP.

Dňom 15.5.2018 bolo ukončené obdobie riadneho podávania jednotnej žiadosti o platbu pre rok 2018. V rámci tohto obdobia NPPC-VÚPOP zabezpečilo prevádzku IS GSAA , čo viedlo k úspešnému naplneniu cieľa evidovať všetky žiadosti pre rok 2018 v elektronickej forme. NPPC-VÚPOP prijal opatrenia, ktorými sa odstránili problémy z minulého roka a aplikácia umožňovala využitie zo strany žiadateľov počas celého obdobia od 22.3.2018, kedy bola sprístupnená pre kampaň 2018. Došlo k zlepšeniu funkcionalít, zvýšila sa stabilita aplikácie a boli vykonané opatrenia na zvýšenie záťaže pri nadmernom počte paralelne prihlásených používateľov. K zvýšeniu komfortu práce prispelo aj to, že NPPC-VÚPOP previedlo minuloročné žiadosti, ktoré neboli zaevidované v GSAA do elektronickej formy, čo umožnilo pri štarte kampane zobraziť hranice užívania, ktoré v predchádzajúcej kampani boli podané iba v papierovej forme. Reálna dostupnosť aplikácie v praxi dosiahla hranicu 99,7%, takže používatelia neboli prakticky vôbec limitovaní jej používaním. Výraznou pomocou pre poľnohospodárov bola poradenská služba formou helpdesku, ktorú zabezpečoval taktiež NPPC-VÚPOP a ktorá bola zriadená vôbec prvý krát počas kampane. Do stanoveného termínu podalo žiadosti 97,23 % poľnohospodárov čo pokrýva až 99,66 % plochy v porovnaní s deklarovanou plochou v roku 2017.


Aktualizovaný integračný manuál pre integráciu softvéru tretích strán na prevzatie a editovanie údajov v GSAA pre kampaň 2018 je dostupný na: Integračný manuál 2018.zipŠtart kampane GSAA 2018

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení kampane o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, podrobnosti sú k dispozícii na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry – http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658. V prípade, že hranice užívania z kontroly na mieste nie sú súčasťou predpripravených údajov v aplikácii GSAA z dôvodu, že kontrola na mieste bola spracovaná až po otvorení kampane 2018, máte možnosť požiadať NPPC-VÚPOP o výmenu dát prostredníctvom žiadosti: Žiadosť o zanesenie výsledku KNM. Predmetom výmeny budú všetky hranice užívania pod daným označením kontroly na mieste v tvare OKPP_XXX_2017_YYY. Výmena sa bude týkať iba nameraných HU a vymenené HU nie je možné vrátiť do pôvodného stavu. Kópiu žiadosti (podpísaný sken) môžete zaslať aj elektronicky na helpdesk@vupop.sk.
Na území Západného Slovenska sa v aplikácií nachádzajú ortofotosnímky v tzv. pracovnej verzii. Snímky budú vymenené za farebne vyvážené začiatkom apríla. Nakoľko bude počas celej kampane dochádzať k priebežnému vyhodnocovaniu ortofotosnímok, odporúčame sledovať hranice Registra poľnohospodárskej pôdy (LPIS).

Dávame do Vašej pozornosti návod na používanie aplikácie:
https://gsaa.mpsr.sk/2018/help/ziadatel/help.html

ako aj inštruktážne videá:
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A.

K dispozícii bude aj podpora aplikácie GSAA: pondelok – piatok 08:00 – 18:00 telefonicky 02/59 278 997 a emailom na helpdesk@vupop.sk.Prieskum LUCAS 2018: Štatistický prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky
Štatistický úrad Európskej komisie, EUROSTAT, vykonáva prieskum LUCAS 2018 o stave krajinnej pokrývky / využitia krajiny a ich zmenách v Európskej únii. Prieskum sa vykonáva od marca do októbra 2018 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview). V Slovenskej republike prieskum zahŕňa 2898 bodov (2131 v teréne) a vykonáva ho Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).Pod záštitou Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni a projektu Erasmus+ FACES sa v dňoch 18. – 20. mája 2018 uskutoční v poľskom meste Toruń medzinárodná konferencia Soil Classification and Education.
Cieľom tejto konferencie je predstaviť riešenia pre medzinárodné vzdelávanie v pôdoznalectve.
Nové prístupy k opisu a klasifikácie pôd boli spracované v rámci projektu Erasmus+ FACES.
Deadline pre podávanie príspevkov na konferenciu je do 25. februára 2018.
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke:
https://sites.google.com/site/facesconference/homeFACES FIELD TRIP – MAĎARSKO: BUDAPEŠŤ – PÉCS
V dňoch 9. – 13. októbra 2017 sa uskutočnili šieste (posledné) terénne práce, a to v Maďarsku („HUNGARY FIELD TRIP“), zamerané na oblasť Budapešti a mesta Pécs (Baranská župa). Terénne práce prebehli v rámci projektu FACES a boli zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd WRB (2014, update 2015).ENSA 2017@Bratislava – Dajme pôde svoj hlas!
Dvojdňové podujatie European Network for Soil Awareness - ENSA o potrebe zvyšovania povedomia o ochrane pôdy, Bratislava 28.-29.9.2017
FACES FIELD TRIP – SLOVINSKO (8. – 13. máj 2017)
V dňoch 8. – 13. mája sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku - „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).
Na NPPC-VÚPOP sa momentálne rieši medzinárodný projekt:
Voľne prístupne pôdy Strednej Európy (FACES, ERAZMUS+)
Web – stránka projektu: https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/home
Hlavným riešiteľom projektu je Nicolaus Copernicus University, Toruň (Poľsko).
Ďalšími partnermi sú: Estonian University of Life Sciences, Tartu (Estónsko), Alexandras Stulginskis University, Jelgava (Lotyšsko), Latvia University of Agriculture, Kaunas (Litva), University of Debrecen, Debrecín (Maďarsko), Ljubljana University, Ľubľana (Slovinsko), Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika) a NPPC-VÚPOP, Bratislava.
Na tohtoročnej 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2016, konanej v dňoch 18. – 21. augusta 2016, získal NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy ocenenie Zlatý kosák za webovú aplikáciu Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS), ktorá bola vytvorená pre aplikáciu dusičnanovej smernice o ochrane vodných zdrojov pred dusičnanmi z poľnohospodárstva. Umožňuje užívateľom poľnohospodárskej pôdy žiadať o výnimku aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období v zmysle zákona č. 394/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/20000 Z.z. Registrácia a používanie aplikácie sú bezplatné.

Foto: Zlatý kosákDňa 22. 6. 2016 si Regionálne pracovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (RP-VÚPOP) v Banskej Bystrici, ktorý je od 1. 1. 2014 začlenený pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), pripomenulo 50. výročie svojho založenia na slávnostnom zasadnutí konanom v spolupráci so Societas pedologica slovaca (SPS).

Foto: 50. výročie RP-VÚPOP v Banskej BystriciPedologické dni 2016 (Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť)
- 2. cirkulárOd 1. 2. 2016 je spustená web aplikácia HRIS na udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom obdobíDOCX Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015LUCAS 2015 SLOVENSKO prieskum využitia krajiny, krajinnej pokrývky a dynamiky zmien vo využití krajiny a krajinnej pokrývky v EÚ.VÚPOP ponúka: pedologický prieskum a charakteristiku územia...Pripravíme a vytlačíme pre Vás mapy LPIS na nových aktuálnych ortofotomapách.
 
 


IUSS Calendar

sk english version