Voľne prístupne pôdy Strednej Európy (FACES, ERAZMUS+)

Web – stránka projektu:
https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/home

Hlavným riešiteľom projektu je Nicolaus Copernicus University, Toruň (Poľsko).
Ďalšími partnermi sú: Estonian University of Life Sciences, Tartu (Estónsko), Alexandras Stulginskis University, Jelgava (Lotyšsko), Latvia University of Agriculture, Kaunas (Litva), University of Debrecen, Debrecín (Maďarsko), Ljubljana University, Ľubľana (Slovinsko), Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika) a NPPC-VÚPOP, Bratislava.

Globalizácia a globálne problémy životného prostredia vyžadujú harmonizáciu a koreláciu v zjednotení názvoslovia pôd.
Projekt FACES združuje odborníkov z 9 inštitúcií a 8 krajín (Poľsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Slovinsko, Česká republika a Slovensko) s odbornými znalosťami v oblasti pôd z oblastí strednej Európy. Každý partner je uznávaným odborníkom v oblasti pôd vo svojom regióne. Jednotliví členovia konzorcia sa podieľali na prácach súvisiacich s adaptáciou WRB v národnom meradle.
Cieľom projekt FACES je vytvoriť terénny manuál, popis a databázu pôdnych profilov strednej Európy. Pôjde o rozsiahly materiál v jednotnej podobe, ktorý bude spracovaný na základe medzinárodnej klasifikácie pôd WRB (World Reference Base), ktorá bola vydaná roku 2014 (aktualizácia v roku 2015).

Ciele riešenia projektu:
Základným cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú digitálnu platformu a databázu na výmenu informácií v oblasti klasifikácie pôd, ktorá je nevyhnutne potrebná pre výučbu v oblasti environmentálnych vied.

Jednotlivé čiastkové ciele projektu:
 1. príprava manuálu/príručky popisu pôdneho profilu pre vzdelávacie účely,
 2. zhromažďovanie jednotných údajov o pôde zo strednej Európy spracovaných na základe WRB 2014,
 3. príprava webovej aplikácie schém pôdnych profilov, 3D panoramatické pohľady, ktoré búdu použité ako didaktický nástroj na európskych univerzitách,
 4. vydávanie série pôdnych atlasov (albumu),
 5. skúmanie užitočnosti 3. vydania WRB klasifikácie pre pôdy v partnerských krajín,
 6. vyhodnotenie WRB systému v najrôznejších prírodných podmienkach partnerských krajinách,
 7. príprava osnov venovaných výučbe 3. vydania WRB klasifikácie (2014/2015) na univerzitnej úrovni.

Spôsob riešenia projektu:
Projektové aktivity zahŕňajú terénne práce (Field Trips) venované zberu pôdnych údajov potrebných na prípravu materiálov. V zozbieraných pôdnych vzorkách budú vykonávané analýzy. Na rok 2017 sú naplánované terénne práce v Slovinsku (apríl) a v Maďarsku (september). Na základe údajov získaných v teréne a z laboratórnych údajov o pôde bude pripravená on-line databáza a kapitoly pre pôdne atlasy.
Vytvorená databáza (a ďalšie výstupy) bude voľne prístupná ako web - stránka v celej EÚ a svete. Vytvorený produkt bude predstavovať aj veľmi vhodný nástroj pre výučbu na vysokých školách a tiež sa očakáva zlepšenie spolupráce medzi európskymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú pedológiou, otázkami životného prostredia, geoinformačnými systémami a pod.

Výstupy z riešenia projektu:
 • študijný materiál/príručka popisu pôdnych profilov,
 • príprava web aplikácie schém pôdnych profilov z krajín strednej Európy,
 • pôdne atlasy strednej Európy,
 • príprava študijných osnov venovaných výučbe 3. vydania WRB (2014/2015) pre univerzity.