Vedecké práce


Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany začali vychádzať v roku 1966. Ich obsah odrážal predovšetkým tendencie výskumu pedológie a ochrany pôdy v minulom storočí. Príspevky boli zamerané na hodnotenie bonity pôd, ako aj výsledky fyzikálno-chemických a biologických analýz pôd v regiónoch Slovenska, vrátane klasifikácie a mapovania pôd. Mnohé boli výsledkami zahraničných a domácich projektov, na ktorých participovali vedeckí pracovníci Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VUPOP). Vedecké práce VÚPOP sú v tlačenej forme k dispozícii v knižnici NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava.

Od roku 2021 sa postavenie odborného časopisu Vedeckých prác VÚPOP zmenilo na nové vedecké periodikum „PEDOSPHERE RESEARCH“, obsahovo orientované najmä na interdisciplinárny holistický prístup skúmania pôd, poľnohospodárskych, lesných i urbánnych, zamerané na procesy a funkcie pôdy v priestore a čase.
Viac informácií: www.pedosphereresearch.sk


PDF Rok 2020

PDF Rok 2018

PDF Rok 2017

PDF Rok 2016

PDF Rok 2015

PDF Rok 2014

PDF Rok 2013

ePUB Rok 2012

PDF Rok 2012

PDF Rok 2011

PDF Rok 2010

PDF Rok 2009

PDF Rok 2008

PDF Rok 2007

PDF Rok 2006

PDF Rok 2005

PDF Rok 2004

PDF Rok 2002