Služby pre užívateľov a vlastníkov pôdy

Pôdna služba

Pôdna služba je zriadená za účelom priamej realizácie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v praxi. Podľa zákona o ochrane pôdy Pôdna služba v spolupráci s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy vykonáva odborný dohľad nad ochranou vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy, dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona o ochrane pôdy. V rámci odborného dohľadu Pôdna služba vykonáva prieskum a monitorovanie poľnohospodárskej pôdy; vedie databázu informácií o poľnohospodárskej pôde; spracúva návrhy opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou, eróziou, zhutnením, rizikovými látkami; spracúva odborné stanoviská pri zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku, pri zmene nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku a zalesnení poľnohospodárskej pôdy, pri rozhodovaní v pochybnostiach, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, pri rozhodovaní o záberoch poľnohospodárskej pôdy.

V súvislosti so zákonom č. 220/2004 Z.z. Pôdna služba zabezpečuje nasledujúce činnosti:

 • prevádzku informačného systému o BPEJ
 • realizáciu odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy
 • výkon odborných pôdoznaleckých činností v konaní o pozemkových úpravách
 • výkon úloh súvisiacich s platnou legislatívou pre aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy

Pôdna služba vykonáva činnosť s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

Pracovisko Bratislava
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/48206916
E: blanka.ilavska@nppc.sk
Pracovisko B. Bystrica
Mládežnícka 36, P.O.BOX 9
974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/3100241
E: jozef.kobza@nppc.sk
Pracovisko Prešov
Raymanova 1
080 01 Prešov
Tel.: 051/7731054
E: stanislav.torma@nppc.sk
     
Pracovisko Bratislava Pracovisko Banská Bystrica Pracovisko Prešov


Činnosti Pôdnej služby

Správa informačného systému o BPEJ

 • spresňovania BPEJ pre projekty pozemkových úprav – zobraziť postup
 • úpravy polohopisu z projektov Registra obnovenej evidencie pozemkov – zobraziť postup
 • informácie o BPEJ na parcelné čísla katastra nehnuteľností - stiahnuť formulárDOC
 • ako grafický podklad pre potreby územného plánovania, výstavby a pod. – stiahnuť formulárDOC
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo PrešoveÚdaje o BPEJ na informačné účely:
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/bpej.aspx

Prieskum a identifikácia ohrozenia pôdy degradáciou

 • prieskum poľnohospodárskych pôd a v oblastiach ohrozených degradáciou
 • návrh ochranných opatrení zameraných na zmiernenie a odstránenie

Ohrozenie pôdy vodnou a veternou eróziou
Ohrozenie pôdy rizikovými látkami
Ohrozenie pôdy zaburinením, stratou organickej hmoty, zhutnením
Vypracovanie odborných stanovísk pri zmenách druhu pozemku

 • odborné stanoviská pre potreby rozhodovania obvodných pozemkových úradov
 • pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na nepoľnohospodársky, alebo pri pochybnosti či ide o poľnohospodársku pôdu – vplyv prírodných procesov – stiahnuť formulár (§10a)DOC   stiahnuť formulár (§10b)DOC
 • pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na nepoľnohospodársky, vplyvom ľudskej činnosti – stiahnuť formulár (§11)DOC   stiahnuť formulár (§19)DOC
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Prešove

Vypracovanie projektov bilancie skrývky humusového horizontu pre trvalé aj dočasné odňatie v zmysle vyhlášky č. 508/2004 Z.z.

 • pre trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (výstavba komunikácii, budov a pod.) – stiahnuť formulárDOC
 • dočasný záber poľnohospodárskej pôdy (realizácia slnečných kolektorov, výsadba rýchlorastúcich drevín, dočasné komunikácie, manipulačné plochy a pod.) – stiahnuť formulárDOC
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Prešove


Vypracovanie projektov rekultivácií

 • projekt rekultivácie poľnohospodárskej pôdy po dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, na základe ktorého sa uvedie poľnohospodársky pozemok do pôvodného stavu – stiahnuť formulárDOC
 • projekt rekultivácie poškodenej poľnohospodárskej pôdy – stiahnuť formulárDOC
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Prešove

Vypracovanie atestov pre projekty rekultivácií a aplikácii kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy

 • vypracovanie atestov pre projekty rekultivácie poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. – (Projekt rekultivácie vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 508/2004 treba spolu s písomnou žiadosťou zaslať na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Po overení projektu bude žiadateľovi zaslaný atest, projekt rekultivácie zostáva na VÚPOP pre potreby archivácie.)
 • vypracovanie atestov pre projekty aplikácie kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 188/2003 – PDFzobraziť postupPDF Aktuálny cenník Pôdnej služby

Adresa: Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Kontakt: RNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.
  02-48 206 916
Email: blanka.ilavska@nppc.sk