Projekty EÚ


  • EJP SOIL – K udržateľnému a klimaticky inteligentnému manažmentu poľnohospodárskych pôd (Towards climate - smart sustainable management of agricultural soils)

    Časový harmonogram projektu je naplánovaný na 5 rokov (od roku 2020) a spolufinancovaný z EJP EU. Aktivity projektu sú zamerané na manažment poľnohospodárskych pôd, zníženiu degradácie krajiny a pôdy (najmä eróziu pôdy a stratu organickej hmoty), ako zachovať a zvýšiť úrodnosť pôdy a ako procesy súvisiace s obsahom organickej hmoty a retenčnou kapacitou pôdy môžu podporiť zmiernenie dopadov zmeny klímy. Súčasťou projektu je aj hodnotenie a podporovanie implementácie nových technológií pre manažment pôdy a sekvestráciu uhlíka. Udržateľná poľnohospodárska produkcia a environmentálne aspekty sú zamerané aj na prispôsobenie sa zmene klímy z hľadiska optimalizácie hospodárenia v krajine.

    Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.