Odborné úlohy v rámci Kontraktu s MPRV SR


 • Monitoring pôd SR – Tvorba a hodnotenie poznatkov o aktuálnom stave a vývoji pôdneho pokryvu v podmienkach klimatickej zmeny
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.


 • Účelové mapovanie priestorových špecifík poľnohospodárskych pôd (prípadová štúdia na regionálnej úrovni)
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav Torma, PhD.


 • Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej legislatívy na ochranu pôdy
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Blanka Ilavská


 • Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.


 • Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.


 • Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít vyplývajúcich z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Píš, PhD.


 • Monitoring kvality závlahových a drenážnych vôd
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Píš, PhD.


 • Tvorba údajov databázy – register pôd pre pestovanie plodín na výrobu biopalív
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Sviček, CSc.


 • Plnenie činností v oblasti sledovania inventarizácie emisií z poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania pôdy na základe požiadaviek MPRV SR
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Sviček, CSc.


 • Správa a publikácia údajov a metaúdajov o poľnohospodárskej pôde
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Fulmeková, PhD., Ing. Michal Sviček, CSc.


 • Aktualizácia priestorových údajov BPEJ pre účely pozemkových úprav
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miroslav Kromka, CSc.


 • Vyhodnotenie kvality LPIS (Quality Assessment)
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Fulmeková, PhD., Mgr. Adriana Zverková, PhD.