Referencie

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)
  • člen Spoločného výskumného pracoviska EÚ (JRC Ispra) v rámci siete pracovísk Európskeho úradu pre pôdu (Európska komisia, DG-Environment)


  • sídlo Registra pôdy SR ako hlavného východiska pre poberanie priamych platieb EÚ poľnohospodármi na Slovensku


  • delegované pracovisko Slovenskej platobnej agentúry v zmysle nariadení EÚ č. 1234/2007, 73/2009 a 1122/2009 s priamym výkonom činností pre dotačnú politiku EÚ


  • sídlo rezortného Strediska diaľkového prieskumu Zeme


  • sídlo Pôdnej služby SR (podľa zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy)


  • sídlo Komplexného informačného systému o pôde SR


  • pracovisko pre rozborovanie pôd


  • sídlo Národného kontaktného bodu pre Dohovor OSN o boji proti degradácii krajiny