Regionálne pracovisko Prešov

Regionálne pracovisko v Prešove zabezpečuje koordináciu niektorých úloh na celoštátnej úrovni a zodpovedá za vykonávanie úloh a činností na území Východoslovenského regiónu.

Zabezpečuje:
  • činnosti súvisiace s riešením rezortných úloh a projektov
  • modelovanie a aplikáciu precízneho poľnohospodárstva na základe detailných geoinformácií
  • správu a údržbu informácií (databázy a mapové elaboráty) o poľnohospodárskych pôdach východného Slovenska
  • činnosti súvisiace s riešením odborných úloh MPaRV SR a PPA SR, zameraných na aktualizáciu registra poľnohospodárskych pôd (LPIS) a kontrolu poberania dotácií na plochu metódou DPZ
  • úlohy súvisiace s výkonom pôdnej služby a poradenstva pri ochrane pôdy
  • správu, údržbu a aktualizáciu máp BPEJ v rámci regiónu
  • poradenstvo a expertnú činnosť súvisiacu s pôdou a jej vlastnosťami


Adresa: Raymanova 1, 080 01 Prešov
Kontakt: Ing. Stanislav Torma, PhD.
  051 / 77 31 054
Email: stanislav.torma@nppc.sk