Činnosť VÚPOP


Odborné činnosti v rámci verejného záujmu MPaRV SR a štátnej správy sú zamerané na:

  • vypracovanie odborných stanovísk a návrhov Pôdnej služby pri ochrane a využívaní poľnohospodárskych pôd v zmysle platnej legislatívy
  • prevádzkovanie a aktualizáciu Identifikačného systému produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde (LPIS)
  • tvorbu GIS vrstiev LPIS súvisiacich s kontrolou dotácií a s podporou rozhodovania v rezorte pôdohospodárstva
  • výkon delegovaných činností z Pôdohospodárskej platobnej agentúry metódou diaľkového prieskumu Zeme
  • aplikáciu národného systému pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín
  • monitoring kvality závlahových a drenážnych vôd
  • aktivity vyplývajúce z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR