Služby o pôde pre vzdelávacie účelyČo je Pôdny portál?

Ako funguje Pôdny portál?

Aké sú podmienky pre získanie údajov z Pôdneho portálu?

Aké údaje je možné získať pomocou Pôdneho portálu?

Aké údaje sa pomocou Pôdneho portálu nedajú získať?

Ako sa dajú získať údaje nad rámec služby Pôdny portál?

Kontakt pre vaše otázkyČo je Pôdny portál?

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) prevádzkuje na webovej lokalite www.podnemapy.sk službu Pôdny portál, ktorý je určený pre všetkých, ktorí ku svojej práci alebo štúdiu potrebujú údaje o pôde.

Ako funguje Pôdny portál?

Služba Pôdny portál umožňuje prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde priamo na internete. Hlavná časť informácií o pôde a krajine je prezentovaná formou webových máp. Na interaktívnu prácu s mapami (prehliadanie, odosielanie požiadaviek) sa používa HTML prehliadač.
Služba Pôdny portál umožňuje vytvorenie mapovej zostavy a tlač požadovaného výstupu. V rámci služby Pôdny portál zatiaľ nie je prístupná služba určená na preberanie údajov. V prípade potreby si zobrazený obsah môže záujemca skopírovať v podobe rastrového obrázka a ďalej upravovať s použitím vlastných nástrojov (obrázkový editor, GIS). Súčasťou služby Pôdny portál je aj podrobný návod na prácu s jednotlivými nástrojmi a kontakt na správcu služby, ktorý je možné použiť v prípade problémov s fungovaním služby alebo jej obsahom.

Aké sú podmienky pre získanie údajov z Pôdneho portálu?

Pre získavanie údajov z pôdneho portálu neplatia žiadne špeciálne podmienky. Údaje si môže prezerať a tlačiť voľne každý užívateľ služby Pôdny portál.
VÚPOP ako vlastník a správca údajov si však vyhradzuje nárok na autorské a reprodukčné práva k informáciám poskytnutým prostredníctvom aplikácie Pôdny portál.

Aké údaje je možné získať pomocou Pôdneho portálu?

Pomocou služby Pôdny portál je možné prehliadať množstvo základných aj odvodených informácií o pôde a krajine, ktoré sú prehľadne triedené vo viacerých tematických skupinách.
Základné informácie o pôde vo veľkej až strednej mierke (1:5.000 – 1:50.000), ktoré sú poskytované prostredníctvom služby Pôdny portál sú reprezentované najmä údajmi o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách (BPEJ), pričom
  • odborný obsah publikovaných informácií je reprezentovaný hranicami a kódom BPEJ alebo odvodenou hodnotou (bodová hodnota produkčného potenciálu, náchylnosť na eróziu a pod.),
  • odborný obsah je zobraziteľný v mierke 1:10.000 a väčšej,
  • z kódu BPEJ je možné odvodiť aj niektoré ďalšie základné charakteristiky pôdy a krajiny ako klimatická oblasť, pôdny typ, pôdotvorný substrát, sklon a expozícia svahu, hĺbka a skeletovitosť pôdy a pôdny druh.
Základné údaje o pôde v malej mierke (1:100.000 – 1:1.000.000), ktoré sú poskytované prostredníctvom služby Pôdny portál sú reprezentované najmä údajmi pôdnej mapy Slovenska v mierke 1:400.000 a publikovanou rozšírenou legendou k tejto mape (Kobza, J., 1999. Legenda k pôdnej mape SR v M 1:400 000. Bratislava: VÚPOP).

Aké údaje sa pomocou Pôdneho portálu nedajú získať?

Prostredníctvom služby Pôdny portál zatiaľ nie sú sprístupnené:
  • archívne materiály Komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd (pôdne mapy vo veľkých až malých mierkach, údaje o sondách, sprievodné správy), ktoré sú archivované podľa krajov v archívoch VÚPOP v Bratislave (Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj), Banskej Bystrici (Banskobystrický a Žilinský kraj) a Prešove (Košický a Prešovský kraj),
  • digitálne verzie vybraných prvkov z výstupov Komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd (lokalizácia sond, databáza pôdnych sond, vektorová polygónová vrstva pôdnych mapovacích jednotiek),
  • viaceré výstupy účelovej interpretácie údajov o pôde v podobe máp alebo digitálnych modelov v rôznych mierkach a s rôznym územným pokrytím a tematickým zameraním, ktoré boli vytvorené ako výstupy riešených výskumných úloh VÚPOP (napr. model obsahu organickej hmoty v pôde, hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, aktuálna erózia, kontaminácia pôdy, vlhkostný stav pôdy).
Služba Pôdny portál zatiaľ neumožňuje preberanie digitálnych súborov vo formátoch, ktoré sa dajú priamo importovať do databázových alebo GIS aplikácií.

Ako sa dajú získať údaje nad rámec služby Pôdny portál?

VÚPOP poskytuje pre vzdelávacie účely aj údaje, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom služby Pôdny portál. Tieto údaje poskytuje buď v podobe digitálneho súboru alebo prezenčne, priamo na niektorom pracovisku VÚPOP.
VÚPOP v podobe digitálneho súboru alebo prezenčne poskytuje pre vzdelávacie účely aj údaje, ktoré sú inak dostupné prostredníctvom služby Pôdny portál.
Poskytovanie údajov mimo služby Pôdny portál sa riadi špeciálnymi pravidlami. VÚPOP si ako vlastník a správca údajov o pôde uplatňuje právo na rozhodovanie o oprávnenosti požiadavky zo strany žiadateľa o poskytnutie údajov pre vzdelávacie účely.

Kontakt pre vaše otázky

Viac informácií o dostupných údajoch o pôde a spôsobe ich poskytovania pre vzdelávacie účely nad rámec služby Pôdny portál môžete získať na nasledovných kontaktných adresách:


Adresa: Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
   
Kontakt: Ing. Pavol Bezák
  M: +421 905 07 59 36
  E: pavol.bezak@nppc.sk
  W: www.nppc.sk