Oznámenia pre používateľov GSAAPodpora aplikácie


Jednotlivé funkcionality aplikácie dostupnej na https://gsaa.mpsr.sk sú podrobne popísané v Nápovede ku Geopriestorovej žiadosti o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/2021/help/ziadatel/help.html

Najčastejšie užívateľské postupy sú taktiež zachytené prostredníctvom inštruktážnych videí -
https://www.youtube.com/

NPPC taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú - podporagsaa@land.gov.sk a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 16:30.Výzva na predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre r.2021


Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2021, viac informácii je dostupných na webe Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-jednotnej-iadosti-na-priame-platby-pre-r-2021/10657Dokumenty na stiahnutie


Integračný manuál pre IS GSAA 2021

URL adresy pre kampaň 2021

Žiadosť o vytvorenie konta pre integrátorov

Žiadosť o zanesenie výsledku kontroly na mieste z predošlej jednotnej žiadosti – do 30.6.2021

Žiadosť o zanesenie výsledku kontroly na mieste z predošlej jednotnej žiadosti – po 30.6.2021

Žiadosť o preklopenie údajov v GSAA – do 30.6.2021

Žiadosť o preklopenie údajov v GSAA – po 30.6.2021Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2021

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory pre rok 2021, že dňa 08.06.2021 v zmysle čl. 11 ods. 4. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení (ďalej len „VNK 809/2014“) vykonala predbežnú krížovú kontrolu (predbežná kontrola). V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2021 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) s jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2021 navzájom. Výsledky predbežnej kontroly sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta žiadateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky. Viac info tu....Postupy pre podanie Jednotnej žiadosti v súvislosti s aktualizáciou LPIS


Pokiaľ žiadateľ pri podávaní žiadostí zistí, že ním užívaná plocha oprávnená na podporu má iný priebeh hranice ako je hranica dielu pôdneho bloku, v rámci svojej jednotnej žiadosti môže požiadať o aktualizáciu LPIS. Podnet na aktualizáciu LPIS žiadateľ vyznačí v aplikácii GSAA po zakreslení konkrétnej hranice užívania v zozname poľnohospodárskych pozemkov (ZPP) nasledovne:

„R“ – ak požadujete rozšírenie hraníc, vrátane zaradenia novej plochy;
„V“ – ak požadujete vyňatie trvalo neoprávnenej plochy;
„RV“ - ak navrhujete/požadujete kombináciu úpravy hraníc ich rozšírením a vyňatím trvalo neoprávnenej plochy.

Môžu nastať dve situácie, plocha, ktorá je podľa žiadateľa oprávnená na podporu sa nachádza mimo LPIS. V tomto prípade žiadateľ zakreslí ním užívanú plochu za hranice LPIS, označí príslušný príznak v ZPP a plocha mimo LPIS sa započíta do nahlásenej výmery.

Druhá situácia je v prípade, ak súvislá plocha jednej kultúry je rozdelená do dvoch prípadne viacerých dielov v rámci existujúceho LPIS. Ak by žiadateľ viedol svoju hranicu užívania cez viaceré diely v rámci LPIS, vytvorí tzv. nevalidnú parcelu, čo je kritická chyba pre podanie žiadosti. Takáto hranica užívania je nekorektná. Ak však žiadateľ trvá na tom, že plocha jednej kultúry je súvislá, teda nie je rozdelená neoprávneným prvkom (ako je napríklad cesta alebo plot), v GSAA je potrebné ním užívanú plochu zakresliť ako jednotlivé hranice užívania v príslušných dieloch pôdnych blokoch a v ZPP na všetkých parcelách, ktoré žiadateľ požaduje zlúčiť ako súvislú plochu, označiť príznakom „R“. K jednotnej žiadosti na osobitný prípis alebo do listu je potrebné opísať, s uvedením konkrétnych parciel, požadovanú zmenu hraníc LPIS. Taktiež takúto špeciálnu požiadavku je vhodné zaslať aj mailom na adresu: akt.lpis@land.gov.sk, ku ktorej okrem popisu požiadavky, pokiaľ je to možné, priložiť geotagované fotografie, ktoré môžu urýchliť spracovanie.

Všetky požiadavky na aktualizáciu LPIS sú najskôr posudzované administratívne na základe dostupných ortofotomáp, satelitných snímkov alebo iných zdrojov. Pokiaľ nie je možné administratívne z dostupných podkladov aktualizácii vyhovieť, požiadavky sú prehodnocované kontrolou na mieste.

Záverom si dovoľujeme upozorniť, že vytváranie tzv. užívateľských dielov v podmienkach SR nie je možné. Diel pôdneho bloku je súvislá plocha jednej kultúry, teda druhu pozemku, ktorá je prirodzene alebo umelo ohraničená napr. vodným tokom, cestou, stavbou, inou kultúrou.Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2020


25-11-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA pre rok 2020 bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 26.11.2020 do 8.30 hod.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA pre rok 2020 bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 26.11.2020 do 8.30 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2020 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr.
Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok 2020 požiadať o úpravu tých hraníc užívania, ktoré súvisia so zistenými nezrovnalosťami. Akceptované budú len úpravy, ktoré sú jednoznačne a jasne identifikované, napr. na diele pôdneho bloku Tôň 4501/1 požadujem posunúť hranicu užívania parcely 1-A na hranicu biotopu. K požadovanej úprave HU priložte aj grafickú prílohu s jasne zakreslenými hranicami pred a po požadovanej úprave. Grafickú prílohu nie je potrebné prikladať k požiadavkám na odstránenie prekryvu alebo odstránenie plochy mimo LPIS, keďže tieto sú identifikovateľné priamo v aplikácii GSAA bez potreby dodatočného zakreslenia. Upozorňujeme, že požiadavky o úpravu HU, ktoré sa týkajú HU určených kontrolou na mieste, nie sú prípustné a platobná agentúra sa nimi nebude zaoberať.
Platobná agentúra ďalej dáva do pozornosti, že všetky požiadavky o úpravu HU žiadateľov v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do Integrovaného administratívneho a kontrolného systému a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesúladu medzi údajmi v jednotnej žiadosti na rok 2020 a GSAA môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí.Oznámenie o novej vrstve svahovitosti


31-08-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory novú vrstvu svahovitosti. Údaje vstúpia do platnosti 1.1.2021.
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory novú vrstvu svahovitosti. Ministerstvo uzavrelo v roku 2017 dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe ortofotomozaiky Slovenskej republiky s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Výsledkom tejto spolupráce je aj nový a presnejší digitálny model reliéfu. Vzhľadom na skutočnosť, že agrorezort disponuje presnejšími digitálnymi údajmi o svahovitosti terénu pristúpi k aktualizácii údajov o sklonoch reliéfu.
Údaje vstúpia do platnosti 1.1.2021 a budú pre rok jednotnej žiadosti 2021 používané na kontrolu podmienok dodržiavania pravidiel krížového plnenia v zmysle Prílohy č. 2 zákona č. 342/2014 a pravidiel podľa Prílohy č. 10 Nariadenia vlády č. 75/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka. Za účelom prispôsobenia zakladania úrody sú údaje o svahovitosti pre rok 2021 zverejnené v Geopriestorovej žiadosti o podporu pre rok jednotnej žiadosti 2020.“Oznámenie o zmenách v aplikácii GSAA a zverejnenie formulárov stiahnutia časti žiadosti


05-08-2020

Oznamujeme žiadateľom o priame platby, že počnúc dňom 5. augusta 2020 sa aplikácia GSAA uzatvára pre vykonávanie zmien v Zozname poľnohospodárskych pozemkov a Zozname poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.
Oznamujeme žiadateľom o priame platby, že počnúc dňom 5. augusta 2020 sa aplikácia GSAA uzatvára pre vykonávanie zmien v Zozname poľnohospodárskych pozemkov a Zozname poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.
Zmeny v Zozname poľnohospodárskych pozemkov a Zozname poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu je od vyššie uvedeného dátumu možné vykonať prostredníctvom formuláru Žiadosť o stiahnutie a príslušných príloh, ktoré sú dostupné na webových stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zmench-v-aplikcii-gsaa-a-zverejnenie-formulrov-stiahnutia-asti-iadosti/10101.
Žiadosť o stiahnutie je možné predkladať v elektronickej podobe podpísanú elektronickým podpisom. Aplikácia GSAA 2020 je otvorená na editovanie hraníc užívania.Oznámenie o vykonaní predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2020


10-06-2020

Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly (predbežnej kontroly) vykonanej ku dňu 8.6.2020 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č.809/2014 v platnom znení.
V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2020 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) a jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2020 navzájom.
Zmeny týkajúce sa HU ako aj zmeny v ZPP a ZPPE vykonajte priamo v GSAA. Vykonané zmeny v GSAA nezabudnite potvrdiť v časti „Deklarácie“ tlačidlom „Podať deklarácie“.
Vykonané zmeny vyplývajúce z oznámených výsledkov predbežnej kontroly žiadateľ ohlasuje PPA doručením Žiadosti o úpravu v súlade s čl. 15 ods. 2a VNK 809/2014 v platnom znení príslušnému regionálnemu pracovisku v mieste administrovania jeho žiadosti do 9 kalendárnych dní po konečnom termíne na oznámenie výsledkov predbežných kontrol, t. j. do 19.06.2020 vrátane. Dátum predloženia a podpísania tejto žiadosti bude zároveň rozhodujúcim dátumom, ku ktorému PPA zmeny posúdi a zohľadní v žiadosti v IACS. Návod na vypĺňanie formuláru nájdete v Príručke pre žiadateľa o priame podpory.
Dávame do pozornosti, že pridanie nových HU, ktoré neboli predmetom podanej Jednotnej žiadosti na rok 2020, nie je prípustné.
Týmto nie sú dotknuté administratívne postupy súvisiace s čl. 3 VNK 809/2014 a to, že žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť.
Upozornenie: Zobrazené výsledky kontroly po úprave HU/ZPP/ZPPE, zostávajú v GSAA v nezmenenej podobe a nie sú aktualizované.
Záverom dávame žiadateľom do pozornosti možnosť predkladať Žiadosť o úpravu v elektronickej podobe podpísanú elektronickým podpisom podľa prílohy Usmernenie pre elektronické predkladanie žiadosti o úpravu.
Formuláre a bližšie informácie nájdete na webovej stránke PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vsledkoch-predbenej-krovej-kontroly-na-jednotnch-iadostiach-na-rok-2020/9979Podávanie jednotných žiadostí kampane 2020 poľnohospodári úspešne zvládli


18-05-2020

Agrorezort má za sebou úspešné podávanie jednotných žiadostí v kampani 2020 a to napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré Slovenská republika zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19. Štart kampane i samotné podávanie žiadostí, bolo plne zabezpečené. Pôdohospodárska platobná agentúra k 15.5.2020 eviduje 17 589 žiadostí.
Dňa 6. 4. 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne odštartovala kampaň na podávanie Jednotných žiadostí pre rok 2020. V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo potrebné zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - ako správcu LPIS a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, reagovať na neustále meniacu sa situáciu rýchlo a pružne, čo sa aj podarilo.
Aj napriek možnosti a niektorým požiadavkám na predĺženie termínu podávania Jednotných žiadostí až do 15.6.2020 zo strany Európskej komisie, agrorezort túto možnosť nevyužil. Hlavým dôvodom bola vysoká miera rizika pri následnej administrácii žiadostí, pretože výnimka Európskej komisie sa týkala iba termínu na podanie žiadostí a nie celého procesu ich administrácie a kontrol, čo by následne mohlo ohroziť decembrové vyplácanie priamych podpôr. Zo strany agrorezortu bola prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená, ako aj celý priebeh podávania žiadostí. Rezort dôsledne sledoval epidemiologickú situáciu na Slovensku a pravidelne vyzýval žiadateľov, aby si podávanie jednotných žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu, ako tomu bolo v ostatných rokoch. Obavy z krátkosti času sa nenaplnili, čo potvrdzujú aj údaje z IS GSAA ku dňu 15.5.2020.
Počet podaných žiadostí v IS GSAA ku dňu 15.5.2020 bol 17 589, čo je takmer 96 % stavu z roku 2019. Niektoré žiadosti budú podané ešte po termíne so sankciou, tak ako každoročne, preto možno očakávať, že počet žiadostí v roku 2020 dosiahne takmer totožnú úroveň ako v roku 2019. Dôkazom toho, že ponechanie termínu na podávanie žiadostí na 15.5.2020 bolo správne rozhodnutie, preukazuje aj skutočnosť, že podané žiadosti v roku 2020 plošne zodpovedajú 99,26 % deklarovanej výmery v roku 2019.
Údaje z IS GSAA ukázali, že nábeh žiadostí o priame podpory bol aj v roku 2020 mimoriadne nevyrovnaný. Od začiatku mája bolo podaných každý deň približne 1 000 žiadostí, pričom po štarte kampane až do 20.4.2020 len približne 50 denne a do konca mesiaca apríl približne 400 za deň. Aj na základe týchto údajov ministerstvo opakovane apeluje na žiadateľov, aby v budúcnosti neodkladali podávanie žiadostí a už vôbec nie registráciu na PPA, na posledné dni kampane.Agrorezort nebude posúvať dátum podávania jednotnej žiadosti


23-04-2020

MPRV SR neplánuje posunúť konečný dátum na podávanie „Jednotnej žiadosti na rok 2020“. Agrorezort plne zabezpečil štart kampane a v prípade predĺženia termínu by došlo aj k oneskoreniu vyplácania, čo by poľnohospodárom mohlo spôsobiť značné finančné komplikácie. Ministerstvo preto upozorňuje žiadateľov, aby nenechávali podanie žiadosti na poslednú chvíľu.
MPRV SR má v zmysle platného legislatívneho rámca Európskej únie povinnosť stanoviť konečný dátum na podávanie tzv. jednotnej žiadosti, na 15. mája príslušného kalendárneho roka. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, sa Európska komisia rozhodla predĺžiť pre rok 2020 možnosť podávania žiadostí o priame platby a tzv. „neprojektové“ opatrenia Programu rozvoja vidieka SR, až do 15. júna 2020. Táto možnosť sa vzťahuje výlučne na podávanie žiadostí v roku 2020 a je pre členské štáty dobrovoľná.
Po dôkladnom zvážení prínosov a rizík posunu konečného dátumu, sa agrorezort rozhodol tento termín neposúvať. Posun podávania žiadostí by spôsobil aj oneskorené vyplácanie, čo by v aktuálnej situácií slovenského poľnohospodárstva mohlo spôsobiť vážne komplikácie. Posun končeného dátumu by zároveň mohol znížiť flexibilitu, pokiaľ ide o zabezpečenie administrácie žiadostí, z hľadiska systémov a kontroly, nakoľko posun termínu predkladania žiadostí zároveň neumožňuje posun termínov výkonu administratívnych kontrol, kontrol na mieste, resp. kontrol prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie však môže rezort konať operatívne. V súčasnej situácii sa to však nepredpokladá.
I napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré Slovenská republika zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19, bola zo strany agrorezortu prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená od 06. apríla 2020. Ministerstvo spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) dôrazne vyzývajú žiadateľov, aby pri komunikácii so zástupcami rezortu v maximálnej možnej miere využívali elektronickú komunikáciu. Zamestnanci ministerstva a PPA sa budú usilovať poskytnúť nevyhnutnú elektronickú asistenciu, v súvislosti s podávaním jednotnej žiadosti pre rok 2020. Práve táto forma komunikácie prispeje k vyššej efektivite.
V aplikácii IS GSAA pre žiadateľa nepribudli žiadne zásadné zmeny funkcionality, preto by žiadatelia z predošlých rokov nemali mať žiadne neočakávané problémy so zákresom svojich plôch a s následným vyplnením zoznamov poľnohospodárskych pozemkov a zoznamov poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.
Do 24. apríla bolo podaných približne 15% očakávaných žiadostí a do samotného IS GSAA vstúpilo k dnešnému dňu cca 33% žiadateľov, zo všetkých registrovaných žiadateľov. Zástupcovia rezortu žiadajú a odporúčajú žiadateľom v žiadnom prípade neodkladať podanie žiadosti na poslednú chvíľu, čo sa vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti môže obrátiť v ich neprospech.Sprístupnenie integrácie GSAA pre kampaň 2020


06-04-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom a poskytovateľom integračných služieb, že bola spustená integrácia do IS GSAA pre kampaň 2020. Upozorňujeme žiadateľov a poskytovateľov integračných služieb, že pre kampaň 2020 neplatia priradenia žiadostí z kampane 2019. Každý žiadateľ musí svojho integrátora poveriť správou svojej žiadosti pre kampaň 2020 prostredníctvom webovej aplikácie. Integračné služby sú prístupné na nasledovných URL adresách v "Dokumenty na stiahnutie" - https://www.mpsr.sk/integracny-manual-pre-is-gsaa/1372-200-1372-14225/ - pod názvom „Nové URL adresy pre GSAA 2020“.Sprístupnenie testovacích integračných služieb pre GSAA 2020


19-03-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom a poskytovateľom integračných služieb, že bolo sprístupnené testovanie pre integráciu do IS GSAA pre kampaň 2020. Testovacie integračné služby sú prístupné na URL adresách spolu s testovacími volaniami týchto služieb. Potrebné URL adresy a súbory nájdete v "Dokumenty na stiahnutie" - https://www.mpsr.sk/integracny-manual-pre-is-gsaa/1372-200-1372-14225/ - pod názvom „Integračný manuál pre IS GSAA“.Zmena URL adries pre integračné služby GSAA 2019


06-03-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom a poskytovateľom integračných služieb, že z dôvodu presunu aplikácie GSAA 2019 do historických aplikácii sa zmenili URL adresy pre integračné služby GSAA 2019. Zoznam nových URL adries nájdete v „Dokumenty na stiahnutie“ - https://www.mpsr.sk/integracny-manual-pre-is-gsaa/1372-200-1372-14225/ - pod názvom „Integračný manuál pre IS GSAA“.Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2019


25-11-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA pre rok 2019 bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 26.11.2019 do 10.00 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2019 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr.
Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok 2019 požiadať o úpravu tých hraníc užívania, ktoré súvisia so zistenými nezrovnalosťami. Akceptované budú len úpravy, ktoré sú jednoznačne a jasne identifikované, napr. na diele pôdneho bloku Tôň 4501/1 požadujem posunúť hranicu užívania parcely 1-A na hranicu biotopu. K požadovanej úprave HU priložte aj grafickú prílohu s jasne zakreslenými hranicami pred a po požadovanej úprave. Grafickú prílohu nie je potrebné prikladať k požiadavkám na odstránenie prekryvu alebo odstránenie plochy mimo LPIS, keďže tieto sú identifikovateľné priamo v aplikácii GSAA bez potreby dodatočného zakreslenia. Upozorňujeme, že požiadavky o úpravu HU, ktoré sa týkajú HU určených kontrolou na mieste, nie sú prípustné a platobná agentúra sa nimi nebude zaoberať.
Platobná agentúra ďalej dáva do pozornosti, že všetky požiadavky o úpravu HU žiadateľov v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do Integrovaného administratívneho a kontrolného systému a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesúladu medzi údajmi v jednotnej žiadosti na rok 2019 a GSAA môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí.
Ďakujeme za porozumenie.Oznam o ukončení kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme


29-10-2019

MPRV SR oznamuje žiadateľom o priame podpory, že boli ukončené kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme ďalej len „DPZ“. Väčšina výsledkov bola dňa 18.10.2019 nahraná do GSAA. Odporúčame všetkým žiadateľom, aby si skontrolovali svoje hranice užívania, nakoľko mohli vzniknúť nové prekryvy s výsledkami kontroly. Rovnako bol v GSAA zverejnený aj aktuálny LPIS z kontrolovaných území. Žiadatelia vybraní na DPZ kontrolu nemôžu meniť výsledky kontroly a v prípade nezrovnalostí budú priebežne pozvaní na prerokovanie výsledkov na RP PPA. Žiadatelia, ktorí neboli vybraní na kontrolu DPZ a dostali sa do prekryvu s výsledkami z kontroly resp. vznikla iná nezrovnalosť na žiadosti (parcela mimo LPIS, iné nevalídne parcely z dôsledku výmeny LPIS) by si mali svoje hranice užívania skontrolovať a prípadné nezrovnalosti je možné riešiť prostredníctvom RP PPA.Videonávod k nahláseným pozemkom v jednotných žiadostiach


11-10-2019

MPRV SR v rámci uľahčenia prístupu k informáciám pripravilo jednoduchý videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=YpK6MOzsIDo&list=PLTVzmA6y7BCJdNxv1IQJULoJL2j68x37w&index=22&t=0s na získanie bližších informácii o poberateľoch priamych podpôr na nahlásených pozemkoch v jednotných žiadostiach.
Priame podpory sú poskytované žiadateľom, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu evidovanú v registri pôdnych blokov – LPIS. Diely pôdnych blokov sú identifikované podľa názvu štvorca (napr. Vinohrady) a kódom dielu pôdneho bloku (napr. 0001/1). Kombinácia týchto prvkov dá jednoznačne označenie dielu pôdneho bloku. Register pôdy LPIS, ktorý vedie MPRV SR je dostupný na portáli www.gsaa.mpsr.sk.
Od roku 2018 sú informácie o plochách a žiadateľoch o priame podpory prepojené s informáciami o vzťahoch k pozemkom vo verejne dostupných aplikáciách. Aplikácia ZBGIS spravovaná Úradom geodézie kartografie a katastra je doplnená o register pôdy – LPIS, čo verejnosti umožňuje vyhľadávanie presných katastrálnych parciel aj nad registrom pôdy – LPIS. Verejnosť získané informácie o LPIS (názov štvorca a kód dielu pôdneho bloku) z aplikácie ZBGIS vie využiť na získanie informácie o poberateľoch priamych podpôr na danom pozemku. Systém GSAA slúži ako register pozemkov, na ktorých boli podané žiadosti o priame podpory.Oznámenie o vykonaní predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019


06-06-2019

Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly (predbežnej kontroly) vykonanej ku dňu 4.6.2019 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č.809/2014 v platnom znení.
V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2019 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) a jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2019 navzájom.
Výsledky predbežnej kontroly sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta žiadateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.
Pokiaľ predmetom zmeny žiadosti bude len úprava HU bez zmeny v ZPP a ZPPE, o týchto úpravách nie je potrebné PPA písomne informovať. Formulár a bližšie informácie nájdete na webovej stránke PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-vysledkoch-predbeznej-krizovej-kontroly-na-jednotnych-ziadostiach-na-rok-2019/9159Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou


21-05-2019

Bratislava, 21. mája 2019 – Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej verzii aplikácie geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) prebehlo elektronické podávanie žiadostí úspešne a bez problémov. Systém zjednodušuje podávanie žiadostí poľnohospodárom a pomáha odstraňovať nezrovnalosti.
„K 16. máju 2019 evidujeme 18 169 podaných žiadostí na celkovo 246 406 validných parciel, z ktorých 84 609 bolo potvrdených bez zmeny hraníc. Výmera podaných žiadostí predstavuje 1 859 006 ha. Celkovo môžeme konštatovať, že počet a výmera podaných žiadostí zodpovedá stavu z roku 2018,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Gabriela Matečná.
Počas podávania žiadostí sme nezaznamenali žiadny problém s aplikáciou. Aj tohto roku si časť veľkých žiadateľov nechala podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Oproti minulému roku však bolo podávanie žiadostí rozložené v čase rovnomernejšie. Približne polovicu žiadostí už podali žiadatelia v aplikácii sami, 8% žiadostí bolo administrovaných cez integráciu. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynul 15. mája. Žiadosť je však ešte možné najneskôr 25 kalendárnych dní po tomto termíne, avšak za každý omeškaný pracovný deň so sankciou 1%. Po tomto termíne už žiadosť nie je možné podať.
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe dlhodobej komunikácie so žiadateľmi aktualizovalo pre rok 2019 verziu aplikácie GSAA. Nové vylepšené funkcie značne uľahčili prácu žiadateľom pri podávaní žiadostí a zároveň znížili pravdepodobnosť chybného zakreslenia užívaných plôch,“ informovala šéfka agrorezortu Gabriela Matečná. Aplikácia GSAA tak pre rok 2019 priniesla aj viacero noviniek. Ide napríklad o zobrazenie iba tých hraníc užívania, na ktoré sa vzťahuje určitá podmienka. Používateľ tak jednoduchým výberom zistí, či sa niektorá z parciel náhodou nenachádza mimo hraníc registra pôdy LPIS, alebo v prekryve s iným žiadateľom. Podporným nástrojom pri zákrese je taktiež meranie vzdialenosti a plochy. Aj pri malých úpravách bodov aplikácia priebežne zobrazuje, aká je výsledná výmera zákresu. Do aplikácie boli úspešne implementované aj ďalšie funkcie, napríklad informácie o maximálnej spôsobilej ploche pre jednotlivé schémy. Systém žiadateľa zároveň upozorňuje na zrejmé chyby v deklaračnej tabuľke.
Jednou z noviniek bolo i začlenenie údajov z katastra nehnuteľností priamo do GSAA. Napriek tomu, že pre žiadosť o priame podpory je smerodajný register LPIS, agrorezort pre vyššiu transparentnosť pridal do systému aj údaje z katastra. Úspešnému podávaniu žiadostí predchádzalo aj organizovanie bezplatných školení. Žiadatelia si pod vedením skúsených lektorov vyskúšali prácu v aplikácii priamo na vlastných pozemkoch.Oznam o plánovanej odstávke


20-05-2019

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 24.05.2019, 12:00 do 24.05.2019, 18:00, z dôvodu aktualizácie údajov a vykonávania priebežných prepočtov. Počas tejto odstávky bude aktualizovaná vrstva dielov pôdnych blokov registra LPIS na základe žiadostí žiadateľov a výsledkov kontrol na mieste.
Ďakujeme za pochopenie.Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2019


14-05-2019

V súvislosti s predkladaním jednotnej žiadosti na rok 2019 Vám dávame do pozornosti nasledovné dokumenty:

Postup získania prístupu do aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) pre nového žiadateľa
Žiadosť o preklopenie údajov v GSAA
Žiadosť o zanesenie výsledku kontroly na mieste z predošlej jednotnej žiadosti
Žiadosť o vytvorenie konta pre integrátorov
Integračný manuál pre IS GSAA
K dispozícii je príručka ku Geopriestorovej žiadosti o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/2019/help/ziadatel/help.html, ako aj inštruktážne videá – https://www.youtube.com/playlist?list=PLTVzmA6y7BCJdNxv1IQJULoJL2j68x37w

Príručka pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019 - http://www.apa.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatela-o-priame-podpory-pre-r-2019/9075.
MPRV SR taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú – podporagsaa@land.gov.sk a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00.02.05.2018

Zverejnenie prekryvov

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení vrstvy prekryvov hraníc užívania medzi žiadosťami, ktoré boli potvrdené alebo podané. V aplikácii sú zobrazené červenou plochou podľa vykonaného prepočtu plôch uvedených žiadostí. Po úprave parcely červené podfarbenie nezmizne hneď, ale až po ďalšej kontrole a prepočte prekryvov. Uistite sa, že Vaša šrafovaná parcela neleží na parcele iného žiadateľa. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Ostatné hranice užívania v zozname Ostatné vrstvy v ľavom dolnom rohu. Prekryvy budú v systéme prepočítavané každý deň v nočných hodinách.27.04.2018

Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

Platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že počas celej kampane 2018 bude priebežne prebiehať aktualizácia LPIS, čím môže dochádzať k zmene hraníc jednotlivých dielov pôdnych blokov prípadne k ich rozdeleniu, napr. z dôvodu vyňatia prvkov neoprávnených na poskytovanie priamych podpôr ako sú zárasty, cesty, stavby a pod.
Informácie o dieloch pôdnych blokov sú priebežne každý mesiac zverejňované na pôdnom portáli www.podnemapy.sk a zároveň sú importované do aplikácie pre Geopriestorovú žiadosť (GSAA).
Od roku 2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p., nariadením vlády SR č. 75/2015 Z. z. v zn. n. p. a s nariadením vlády SR č. 36/2015 Z. z. v zn. n. p. žiadateľ predkladá prílohy k jednotnej žiadosti - grafický materiál poľnohospodárskej plochy vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu na elektronickom formulári prostredníctvom aplikácie GSAA.
Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti na rok 2018 od 22. marca 2018, viď oznámenie http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658.
Aplikácia GSAA bola pre kampaň 2018 spustená na tzv. štartovacej vrstve LPIS. Táto vrstva bude priebežne aktualizovaná podľa aktuálnych údajov. Vzhľadom na to, že v GSAA už niektorí žiadatelia zakreslili hranice užívania (HU), vyplnili príslušné zoznamy a tieto elektronické formuláre aj podali, mohlo dôjsť z dôvodu aktualizácie LPIS k zmenám údajov o výmerách na žiadosti.
Oprávnenými na platby sú len poľnohospodárske plochy, ktoré sú vedené v LPIS, preto sú v GSAA na základe aktualizácie LPIS jednotlivé HU orezané na hranicu LPIS.
Žiadatelia sú o vykonanej zmene HU v GSAA informovaní priamo v aplikácii GSAA.
Ak so zmenenými údajmi HU žiadateľ súhlasí, je potrebné skontrolovať, či uvedená zmena má vplyv aj na nahlásené výmery v žiadosti. Pre oznámenie zmien v už predloženej jednotnej žiadosti žiadateľ používa formulár Žiadosť o zmenu a doplnenie príp. Žiadosť o stiahnutie, ktorý v písomnej forme predloží na príslušné regionálne pracovisko PPA.
Pokiaľ žiadateľ s uvedenou zmenou HU nesúhlasí, má možnosť upraviť HU aj mimo LPIS s vyznačením požiadavky na aktualizáciu LPIS (R) – postup je uvedený v Príručke pre žiadateľa o priame podpory zverejnenej 21. marca 2018 na webovom sídle PPA v časti Priame podpory / Oznámenia.
V prípade, ak žiadateľ neupraví svoju žiadosť a vzniknú nezrovnalosti, tieto budú riešené ďalším administratívnym postupom resp. v prípade ich pretrvávania kontrolou na mieste.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie):
Žiadosť o zmenu a doplnenie - http://www.apa.sk/download/12717
Žiadosť o stiahnutie http://www.apa.sk/download/1271810. 04. 2018

Nedostupnosť helpdesku

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanej nedostupnosti helpdesku v dňoch 17. a 24. 4. 2018 v čase od 08:30 – 14:00 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny. Aplikácia bude prístupná bez obmedzení. Ďakujeme za pochopenie.09. 04. 2018

Integračný manuál

Aktualizovaný integračný manuál pre integráciu softvéru tretích strán na prevzatie a editovanie údajov v GSAA pre kampaň 2018 je dostupný na: Integračný manuál 2018.zip22. 03. 2018

Štart kampane GSAA 2018

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení kampane o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, podrobnosti sú k dispozícii na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry – http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658. V prípade, že hranice užívania z kontroly na mieste nie sú súčasťou predpripravených údajov v aplikácii GSAA z dôvodu, že kontrola na mieste bola spracovaná až po otvorení kampane 2018, máte možnosť požiadať NPPC-VÚPOP o výmenu dát prostredníctvom žiadosti: Žiadosť o zanesenie výsledku KNM. Predmetom výmeny budú všetky hranice užívania pod daným označením kontroly na mieste v tvare OKPP_XXX_2017_YYY. Výmena sa bude týkať iba nameraných HU a vymenené HU nie je možné vrátiť do pôvodného stavu. Kópiu žiadosti (podpísaný sken) môžete zaslať aj elektronicky na helpdesk@vupop.sk.
Na území Západného Slovenska sa v aplikácií nachádzajú ortofotosnímky v tzv. pracovnej verzii. Snímky budú vymenené za farebne vyvážené začiatkom apríla. Nakoľko bude počas celej kampane dochádzať k priebežnému vyhodnocovaniu ortofotosnímok, odporúčame sledovať hranice Registra poľnohospodárskej pôdy (LPIS).

Dávame do Vašej pozornosti návod na používanie aplikácie:
https://gsaa.vupop.sk/2018/help/ziadatel/help.html

ako aj inštruktážne videá:
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A.

K dispozícii bude aj podpora aplikácie GSAA: pondelok – piatok 08:00 – 18:00 telefonicky 02/59 278 997 a emailom na helpdesk@vupop.sk.22. 02. 2018

Aktualizované údaje

V dňoch 21. - 22. januára prebehol prepočet výmer v informačnom systéme GSAA. Aktualizované údaje boli za Register poľnohospodárskej pôdy LPIS, hraníc užívania po kontrolách na mieste a úprav hraníc užívania po žiadostiach odovzdaných na regionálnych pracoviskách PPA. Dáta budú následne spracované v krížovej kontrole a porovnané s podanou jednotnou žiadosťou na rok 2017. Aplikácia ostáva pre žiadateľov prístupná v režime prezerania.15. 02. 2018

Plánovaná odstávka systému

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 21.02.2018, 12:00 do 22.02.2018, 12:00, z dôvodu vykonávania priebežných prepočtov a administrácie žiadostí.
Ďakujeme za pochopenie.24. 01. 2018

Aktualizované údaje

V dňoch 23. - 24. januára prebehol prepočet výmer v informačnom systéme GSAA. Aktualizované údaje boli za Register poľnohospodárskej pôdy LPIS, hraníc užívania po kontrolách na mieste a úprav hraníc užívania po Diaľkovom prieskume Zeme a následnom prerokovaní na regionálnych pracoviskách PPA v Dunajskej Strede a Nových Zámkoch. Dáta budú následne spracované v krížovej kontrole a porovnané s podanou jednotnou žiadosťou na rok 2017. Aplikácia ostáva pre žiadateľov prístupná v režime prezerania.18. 01. 2018

Plánovaná odstávka systému

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 23.01.2018, 12:00 do 24.01.2018, 10:00, z dôvodu vykonávania priebežných prepočtov a administrácie žiadostí.
Ďakujeme za pochopenie.16. 01. 2018

Prístupové údaje

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení prístupu pre nového žiadateľa. Žiadateľ podá na príslušnom regionálnom pracovisku PPA vyplnený a podpísaný identifikačný list na rok 2018 a následne PPA zabezpečí pre nového žiadateľa prístupové meno a heslo. Resp. v prípade zmeny alebo nefunkčnosti hesla, žiadateľ kontaktuje PPA emailom na: gsaa@apa.sk

Prístupové údaje do aplikácie GSAA bude PPA žiadateľom distribuovať po splnení podmienok definovaných vyššie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

DOCXIdentifikačný list na rok 201808. 12. 2017

Aktualizované údaje

V dňoch 7. - 8. decembra prebehol prepočet výmer v informačnom systéme GSAA. Aktualizované údaje boli za Register poľnohospodárskej pôdy LPIS, hraníc užívania po kontrolách na mieste a úprav hraníc užívania po Diaľkovom prieskume Zeme a následnom prerokovaní na regionálnych pracoviskách PPA v Trnave, Nitre, Dunajskej Strede, Trebišove a Michalovciach. Dáta budú následne spracované v krížovej kontrole a porovnané s podanou jednotnou žiadosťou na rok 2017. Aplikácia ostáva pre žiadateľov prístupná v režime prezerania.05. 12. 2017

Plánovaná odstávka systému

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 07.12.2017, 12:00 do 08.12.2017, 10:00, z dôvodu vykonávania priebežných prepočtov a administrácie žiadostí. Ďakujeme za pochopenie.


Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre kampaň 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 24.11.2017 do 12.00 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2017 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr od 01. decembra 2017.

Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok 2017 požiadať o úpravu hraníc užívania. Akceptované budú len úpravy, ktoré sú jednoznačne a jasne identifikované, napr. na diele pôdneho bloku Tôň 4501/1 požadujem posunúť hranicu užívania parcely 1-A na hranicu LPISu. K požadovanej úprave HU priložte aj grafickú prílohu s jasne zakreslenými hranicami pred a po požadovanej úprave. Grafickú prílohu nie je potrebné prikladať k požiadavkám na odstránenie prekryvu alebo odstránenie plochy mimo LPIS, keďže tieto sú identifikovateľné priamo v aplikácii GSAA bez potreby dodatočného zakreslenia. Platobná agentúra nebude akceptovať požiadavky o úpravu HU, ktoré sa týkajú HU určených kontrolou na mieste.

Platobná agentúra ďalej upozorňuje, že všetky požiadavky o úpravu HU žiadateľov v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do Integrovaného administratívneho a kontrolného systému a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesúladu medzi údajmi v jednotnej žiadosti na rok 2017 a GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí.

Záverom vzhľadom na časté otázky žiadateľov o možnosti zakresľovania HU pre rok 2018 uvádzame, že aplikáciu GSAA pre kampaň 2018 sprístupní prevádzkovateľ NPPC-VÚPOP na zakresľovanie HU až po spracovaní aktuálneho LPIS pre rok 2018 a predgenerovaní údajov v GSAA pre rok 2018 z jednotných žiadostí na rok 2017. NPPC-VÚPOP a platobná agentúra budú o tomto termíne informovať záujemcov na svojich webových sídlach.

Ďakujeme za porozumenie.


Oznámenie pre používateľov GSAA

Zákresy hraníc užívania pre nepotvrdené žiadosti na kampaň 2017 boli odstránené zo systému GSAA.


Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.


AKTUÁLNY STAV PODÁVANIA ŽIADOSTÍ S VYUŽITÍM IS GSAA

Údaje z GSAA k 30. 05. 2017, 15:00:
Počet potvrdených žiadostí : 6 113
Výmera potvrdených žiadostí: 1 571 572 ha


Informácia o možnostiach využívania aplikácie pre Geopriestorú žiadosť o podporu (GSAA) pre rok 2017

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vám opätovne dať do pozornosti sprístupnenie aplikácie GSAA dostupnej na stránke https://gsaa.vupop.sk/ pre zakresľovanie hraníc užívania pre rok 2017. Aplikácia je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných poľnohospodárskych pozemkov. Po prihlásení do aplikácie sa Vám automaticky zobrazia hranice užívania podľa Vami nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku 2016 (v prípade, že ste boli súčasťou GSAA, sú zobrazené až na úrovni parciel).

Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí poskytuje žiadateľom niekoľko výhod:
- automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka, krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu
- zníženie počtu nezrovnalostí po krížovej kontrole
- zobrazenie spoločných hraníc užívania so susedným žiadateľom
- možnosť v ďalšom roku už iba potvrdiť svoje pozemky (resp. upraviť iba zmenu užívania)

Okrem uvedeného pre žiadateľov, ktorí potvrdia zakreslenie hraníc užívania v aplikácii GSAA, pripravila PPA ďalšiu významnú pomoc pri príprave príloh k jednotnej žiadosti na rok 2017 v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA: žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách, môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA), následne administrátor podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4, rovnako môže byť žiadateľovi vytlačený aj zoznam oblastí ekologického záujmu, vytlačené zoznamy môže žiadateľ po kontrole a podpísaní predložiť spolu s vyplneným formulárom a ďalšími prílohami k jednotnej žiadosti na rok 2017 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Tento postup prináša žiadateľom ďalšie prínosy:
- zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, ktorí nemusia manuálne prepisovať údaje do predgenerovaných zoznamov
- zníženie počtu chýb z nesprávneho zápisu

Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo) spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu (v prípade potreby) a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017 predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí (bližšie informácie sú v oznámení na linku: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2017/8131).

Zároveň týmto PPA oznamuje žiadateľom, že prijíma žiadateľmi predložené žiadosti bez ohľadu na to, či ide o formuláre predgenerovanej žiadosti/identifikačného listu z informačného systému PPA, alebo nie. Dôležité je, aby forma a obsah boli rovnocenné s platnými formulármi zverejnenými pre rok 2017.

Aplikácia podporuje zakresľovanie hraníc užívania aj prostredníctvom WFS služieb. Integrácia služieb je dostupná každému žiadateľovi pod jeho unikátnym prihlasovacím menom a heslom. Využiť možno akýkoľvek GIS informačný systém. Manuál na integráciu nájdete na http://www.vupop.sk/gsaa_oznam.php.

Odporúčame neodkladať zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu, aby ste sa vyhli nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov a v prípade nejasností stihli prediskutovať Vaše problémy na helpdesk@vupop.sk.


Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s otvorením informačného systému „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“ pre kampaň roku 2017.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), oznamujú nasledovné.

V termíne od 20. 3. 2017 do 15. 5. 2017
sa otvára informačný systém GSAA pre kampaň roku 2017.

Žiadateľom, ktorí vytvoria svoje grafické prílohy k žiadosti o priame podpory a tieto predložia v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. 5. 2017 do 9. 6. 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená v zmysle čl. 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.

V súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je žiadateľovi poskytnutý vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie - GSAA. Aplikácia slúži na tvorbu grafickej prílohy k žiadosti o priame podpory. Vo webovom prostredí umožňuje zakresliť hranice užívania a zadefinovať parcely na nich. Výstupom z aplikácie je grafická príloha žiadosti a jej tabuľková časť, ktorú žiadateľ predkladá PPA po zverejnení oznámenia o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017.

Žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.

Aplikácia GSAA je prístupná na webovom sídle
https://gsaa.vupop.sk/

Podrobný návod na obsluhu aplikácie nájdete na
https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html

Integračný manuál a webové mapové služby nájdete na
http://www.vupop.sk/gsaa_oznam.php

Inštruktážne videá na obsluhu aplikácie nájdete na
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0

Upozornenie: Vzhľadom na predpokladané vyťaženie informačného systému je zavedený limit pre maximálny počet paralelne pracujúcich užívateľov. Po prekročení limitu je užívateľ na toto obmedzenie upozornený systémom pričom môže pracovať až po jeho uvoľnení.

Systém GSAA umožňuje aj integráciu s vlastnými GIS riešeniami prostredníctvom WFS služieb.


Oznámenie k integrácii služieb tretích strán do GSAA pre kampaň 2017

Od 15.3.2017 sú sprístupnené nasledovné služby pre integráciu tretích stránDOCX Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s informačným systémom „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“.


Od 05. 05. 2016 je sprístupnená pre žiadateľov o priame podpory nová aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu na prehliadanie informácií o dieloch pôdnych blokov registra produkčných plôch (LPIS)

na stránke: https://gsaa.vupop.sk/login.html
Prihlasovacie údaje do aplikácie získate na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Popisné informácie ku dielom pôdnych blokov je možné získať na stránke: https://hris.land.gov.sk//?q=lpis
Pre ostatných užívateľov zostáva možnosť využívať súčasnú službu na: http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost
 
 

sk english version