Uskutočnené podujatia v roku 2016


Spoločná slovenská a česká konferencia SPS a ČPS „Pedologické dni 2016 na tému Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť“

Termín konania: 7.-9. 9. 2016, Dudince

Viac infoVýstava Agrokomplex 2016 „Prezentácia a predaj pôdnych farieb za účelom zvyšovania povedomia o pôde“

Termín konania: 08/2016, Nitra

Popis: Náučno-populárne podujatie pre širokú verejnosť so zameraním na deti a mládež s interaktívnym programom, (maľovanie obrazov pôdnymi farbami)

Na tohtoročnej 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2016, konanej v dňoch 18. – 21. augusta 2016, získal NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy ocenenie Zlatý kosák za webovú aplikáciu Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS), ktorá bola vytvorená pre aplikáciu dusičnanovej smernice o ochrane vodných zdrojov pred dusičnanmi z poľnohospodárstva. Umožňuje užívateľom poľnohospodárskej pôdy žiadať o výnimku aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období v zmysle zákona č. 394/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/20000 Z.z. Registrácia a používanie aplikácie sú bezplatné.

Foto: Zlatý kosák50. výročie RP-VÚPOP v Banskej BystriciDňa 22.6.2016 si Regionálne pracovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (RP-VÚPOP) v Banskej Bystrici, ktorý je od 1.1.2014 začlenený pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), pripomenulo 50. výročie svojho založenia na slávnostnom zasadnutí konanom v spolupráci so Societas pedologica slovaca (SPS). Zasadnutie otvoril vedúci RP prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. a privítal účastníkov stretnutia generácií, na ktorom sa zúčastnili aj pracovníci, ktorí u nás v minulosti dlhodobo pracovali a v súčasnosti sú už na zaslúžilom odpočinku. V úvodnom príhovore vystúpila riaditeľka NPPC-VÚPOP a predsedkyňa SPS doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., pričom zhodnotila doterajšie vedecko-výskumné pôsobenie RP-VÚPOP v Banskej Bystrici za 50-ročné obdobie od jeho založenia. Následne vystúpil riaditeľ NPPC-Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici Ing. Milan Turóci, pričom zhodnotil doterajšiu, ako aj súčasnú odbornú a vedecko-výskumnú spoluprácu medzi oboma pracoviskami.
     RP-VÚPOP sa od svojho vzniku v roku 1966 metodicky a realizačne spolupodieľalo na vykonávaní komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd pod vedením Ing. Kolomana Klobušického, CSc. a Ing. Vladimíra Linkeša, CSc. (ako metodického inštruktora) a následnej bonitácie pôd. Výrazne prispelo k položeniu základov informačného systému o pôde, z ktorého ústav profituje aj v súčasnosti.
     Pracovisko od roku 1993 koordinuje a permanentne zabezpečuje pod vedením prof. Ing. Jozefa Kobzu, CSc. realizáciu komplexného monitoringu pôd Slovenskej republiky, ktorý tvorí inovatívnu základňu pre analýzu vývoja pôd na Slovensku. Súčasne sa zaoberá aktuálnym stavom degradačných procesov v pôde (kontaminácia pôd, acidifikácia pôd, salinizácia a sodifikácia pôd, úbytok pôdnej organickej hmoty a prístupných makroživín- fosforu, draslíka a horčíka, ako aj mikroživín – medi, zinku a mangánu, kompakcia a erózia pôd). V poslednom období sa pracovisko zameriava aj na hodnotenie pôd, ktoré sa využívajú na energetické účely, ako aj na hodnotenie spustnutých pôd, ktoré sa v minulosti poľnohospodársky využívali. Pracovisko súčasne rozvíja nové trendy výskumu hodnotenia mimoprodukčných funkcií a agroekosystémových služieb. Súčasťou pracovných aktivít Regionálneho pracoviska je aj poskytovanie odborných služieb (Pôdna služba, LPIS, DPZ, LUCAS) a zabezpečovanie neustáleho kontaktu s verejnosťou najmä v rozsahu banskobystrického a žilinského kraja.
     Vedecko-výskumné aktivity Regionálneho pracoviska VÚPOP v Banskej Bystrici však presahujú rámec stredoslovenského regiónu, ba dokonca aj Slovenskej republiky. Pracovisko má široké kontakty a spoluprácu s našimi i zahraničnými vedecko-výskumnými inštitúciami a univerzitami. Podieľa sa na pravidelnom reportingu aktuálnych informácií o pôde smerom do Európskeho centra pre pôdu (JRC- Joint Research Centre) so sídlom v Ispre (Taliansko), ako aj smerom do EEA (Európska environmentálna agentúra) so sídlom v Kodani (Dánsko). Niektorí pracovníci sú členmi viacerých významných odborných našich i medzinárodných spoločností (Societas pedologica slovaca, Česká pedologická spoločnosť, ESSC - European Society for Soil Conservation, IUSS - International Union of Soil Science, FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, European Confederation of Soil Science Societes so sídlom vo Viedni, EFSA - European Food Safety Authority, EIONET - European Environment Information and Observation Network a ďaľšie.)
     Výskum a spoznávanie pôdy patrí k základným výbavám národov a štátov. Je to ich úcta a súčasne aj rešpekt k najcennejšiemu prírodnému zdroju - k pôde. Ocenenie a poďakovanie patrí teda všetkým, ktorý sa pričinili v priebehu 50 - ročnej histórie tohto pracoviska k nepochybne úspešnému spoznávaniu a hodnoteniu našich pôd s nevyčísliteľným potenciálom pre prosperitu Slovenska a jeho obyvateľov.
     Zároveň chcem týmto vzdať úctu k zakladajúcim a kľúčovým členom nášho pracoviska, akými boli Ing. Koloman Klobušický, CSc., Ing. Vladimír Linkeš, CSc. a Ing. Bohdan Hrtánek, CSc., ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami.
     Riaditeľka NPPC - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. zaželala v závere súčasnému pracovnému kolektívu mnoho vedeckej inšpirácie a entuziazmu do ďalšej tvorivej práce.

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
ved. RP - VÚPOP v B. Bystrici


Foto: 50. výročie RP-VÚPOP v Banskej BystriciOdborný seminár „Pôda ako zanedbaný problém sveta“ venovaný životným jubileám významných slovenských pôdoznalcov prof. RNDr. Pavla Bieleka, DrSc. a prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.

PDF Pozvánka a program

PDF Laudatio - prof. RNDr. Pavel Bielek, DrSc.

PDF Laudatio - prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc.

Foto: Odborný seminár