APVV projekty


 • Výskum možností využitia orecha čierneho (Juglans nigra L.) a gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) z produkčno-ekologického hľadiska v agrolesníckych systémoch na Slovensku (APVV-20-0326)

  Doba riešenia: 01.07.2021 – 30.06.2025
  Koordinujúca inštitúcia: Národné lesnícke centrum, Zvolen
  Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľa: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., NPPC-VÚPOP


 • Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území (APVV-18-0035)

  Doba riešenia: 1.7.2019 – 30.6.2023
  Koordinujúca inštitúcia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
  Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľa: RNDr. Jarmila Makovníková, CSc. NPPC-VÚPOP
  Spoluriešiteľské organizácie: NPPC-VÚPOP


 • Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb (APVV-0098-12)

  Doba riešenia: 1.10.2013 – 30.9.2017
  Koordinujúca inštitúcia: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarmila Makovníková, CSc. NPPC/VUPOP
  Spoluriešiteľské organizácie: Fakulta prírodných vied UMB – Katedra životného prostredia


 • Harmonizácia databáz pôdnych údajov na Slovensku a v Srbsku v súlade s požiadavkami ESDAC (SK-SRB-2013-0052)

  Doba riešenia: 01.03.2015 – 31.12.2016
  Koordinujúca inštitúcia: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Beata Houšková, CSc. NPPC/VUPOP


 • Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)

  Doba riešenia: 01.07.2015 – 30.06.2019
  Koordinujúca inštitúcia: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. NPPC/VUPOP
  Spoluriešiteľské organizácie: SPU, FAPZ, Katedra pedógie TU vo Zvolene, LF, Katedra prírodného prostredia


 • Výskum možnosti pestovania borievky (Juniperus communis L.) na produkciu plodov (APVV-14-0843)

  Doba riešenia: 01.07.2015 – 30.06.2019
  Koordinujúca inštitúcia: Národné lesnícke centrum
  Zodpovedný riešiteľ spoluriešiteľa: Ing. Michal Sviček, CSc. NPPC/VUPOP


 • Inovácia systému pôdnych jednotiek v agrárnej krajine Slovenska – ich mapovanie, digitalizácia a vektorizácia (APVV-15-0406)

  Doba riešenia: 01.07.2016 – 30.06.2020
  Koordinujúca inštitúcia: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM – VÝSKUMNÝ ÚSTAV PÔDOZNALECTVA A OCHRANY PÔDY
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., NPPC-VÚPOP
  Spoluriešiteľské organizácie: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied


 • Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)

  Doba riešenia: 01.07.2016 – 30.06.2019
  Koordinujúca inštitúcia: Slovenská tehnická univerzita v Bratislave (doc. Ing. Milan Čistý, PhD.)
  Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľa: RNDr. Igor Sobocký, NPPC-VÚPOP
  Spoluriešiteľské organizácie: NPPC-VÚPOP a NPPC-VÚA


 • Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity (APVV-15-0160)

  Doba riešenia: 01.07.2016 – 30.06.2019
  Koordinujúca inštitúcia: Ústav hydrológie SAV
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Beata Houšková, CSc., NPPC-VÚPOP
  Spoluriešiteľské organizácie: NPPC-VÚPOP, NPPC-VÚRV, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva


 • Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny (APVV-15-0136)

  Doba riešenia: 01.07.2016 – 30.06.2020
  Koordinujúca inštitúcia: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM – VÝSKUMNÝ ÚSTAV PÔDOZNALECTVA A OCHRANY PÔDY
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., NPPC-VÚPOP
  Spoluriešiteľské organizácie: Slovenský hydrometeorologický ústav, Geografický ústav SAV