Vedecká rada

 

PDF Štatút vedeckej rady NPPC-VÚPOP

Členovia Vedeckej rady NPPC – VÚPOP Bratislava:

Interní členovia:
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.,  
Ing. Pavol Bezák
RNDr. Emil Fulajtár, PhD.
RNDr. Beata Houšková, CSc.
RNDr. Blanka Ilavská, PhD
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
RNDr. Vladimír Píš, PhD.
Ing. Michal Sviček, CSc.
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD
 
Externí členovia:
doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. , PriF UK, Katedra pedológie  
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., Katedra udržateľného rozvoja,SPU Nitra
doc. Ing. Štefan Buday, PhD., NPPC- VUEPP Bratislava
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD., PriF UK, Katedra pedológie  
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPÚ Nitra
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., NPPC – VÚRV Piešťany
Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. akademik, – Urbancova 6, Nitra
doc. Ing.. Juraj Chlpík, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPÚ Nitra
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc., PriF UK, Katedra pedológie  
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., GR, NPPC, Lužianky  
prof. Ing. Dr. Viliam Pichler, Lesnícka fakulta TU Zvolen
Ing. Jozef Puvák, PVOD Kočín
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Ing. Jozef Urminský, PPD Prašice
 
Zástupca MPRV SR:
Ing., Bc Tatjana Antalová, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Odbor stratégií a koncepcií
 
Zahraniční  členovia:
Prof. Ing. Jozef Kozák, DrSc., Dr.h.c., Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra pedologie a ochrany půd,
Dr. Ing. Milan Sáňka, Masarykova univerzita Brno, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí,  
Prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc., Mendelova univerzita Olomouc, Katedra ekologie a životního prostředí
doc. Ing. Radim Vácha, PhD., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha


FOTO - Zasadnutie Vedeckej rady NPPC – VÚPOP 30. júna 2015