VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


OZNÁMENIE O OTVÁRANÍ ČASTI PONÚK OZNAČENÝCH AKO "KRITÉRIA".

V súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že otváranie časti ponúk označených ako "Kritéria" na predmet zákazky stavebné práce: "Rekonštrukcia strechy, výmena okien, oprava fasády – budova VÚPOP Prešov" sa uskutoční dňa 06. 02. 2014 o 10:00 hod.

Miesto otvárania ponúk:    Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy,
Regionálne pracovisko Prešov, Raymanova 1,
080 01 Prešov – kancelária vedúceho strediska.

Účasť na otváraní časti ponúk, označených ako "Kritéria" je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.
Uchádzač môže byť zastupený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a overeným splnomocnením na zastupovanie.

Dátum zverejnenia: 31. 01. 2014

Týmto oznamujeme, že otváranie časti ponúk "Ostatné", verejnej súťaže na stavebné práce, predmet zákazky:

Rekonštrukcia strechy, výmena okien, oprava fasády - budova VÚPOP Prešov sa uskutoční dňa 20. 12. 2013.

Čas: 13:00 hod.

Miesto: Raymanova 1, 080 01 Prešov - kancelária vedúceho strediska

Dátum zverejnenia: 17. 12. 2013

PDF Vestník verejného obstarávania číslo 235/2013 zo dňa 30. 11. 2013 (PDF)