Laboratórne rozbory pôdy a vody


Laboratórium pre pôdnu hygienu, analýzu vôd, odber vzoriek a interpretáciu výsledkov skúšok


Ponúkame služby v oblasti:

 • pôdnej hygieny
 • agrochémie
 • pôdnej fyziky
 • analýzy vôd (povrchovej, podzemnej, pitnej vody, závlahovej vody)
 • poradenskej činnosti (odborné posudky, stanoviská, odporúčania)

V oblasti hygieny ponúkame:

anorganické analýzy:

 • ťažké kovy (As, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn, Mn, Se)
 • totálne obsahy
 • rozklady v lúčavke kráľovskej
 • výluhy v 2M HNO3
 • výluhy v NH4NO3
 • iné analýzy podľa požiadaviek zákazníka

Zo zákona č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z.

Pre účely analýzy ponúkame vzorkovanie pozemku s výslednou správou analýzy pôd, kalu a dnových sedimentov podľa zákona 203/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


V oblasti agrochémie ponúkame pre poľnohospodárov a záhradkárov:

 • stanovenie pH (H2O, KCl, CaCl2)
 • stanovenie uhličitanov
 • stanovenie živín podľa Mehlich II, III (P, K, Ca, Mg)
 • stanovenie celkového dusíka
 • stanovenie obsahu humusu v pôde
 • stanovenie "rastlinám prístupného" pôdneho fosforu podľa Égnera
 • frakcionáciu anorganického fosforu podľa Scharafata a organickej pôdnej frakcie podľa Deana
 • stanovenie "rastlinám prístupného" pôdneho draslíka podľa Schachtschabela
 • frakcionáciu draslíka podľa Bujdoša
 • stanovenie základných charakteristík pôdneho sorpčného komplexu
 • stanovenie aktívneho hliníka
 • stanovenie "mobilnej a mobilizovateľnej" frakcie medi, železa, mangánu a zinku v DTPA

V oblasti pôdnej fyziky ponúkame:

 • analýzu zrnitostného zloženia pôdy podľa FAO, Nováka pipetovacou metódou
 • stanovenie vlhkosti
 • stanovenie základných fyzikálnych a niektorých hydrofyzikálnych vlastností pôdy
 • špecifickú a objemovú hmotnosť
 • pôdnu pórovitosť
 • momentálnu vlhkosť
 • maximálnu kapilárnu kapacitu
 • retenčnú vodnú kapacitu
 • kapilárnu nasiakavosť
 • iné analýzy podľa dohody so zákazníkom

V oblasti analýzy vôd ponúkame:

 • analýzy vôd podľa prílohy č.1 NV SR č. 496/2010, ktorým sa mení a dopľňa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenú na ľudskú spotrebu:
  - ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity

 • analýzy podľa STN 75 7143, ktorá ustanovuje najvyššie prípustné hodnoty ukazovateľov kvality závlahovej vody pre jednotlivé triedy vhodnosti použitia závlahovej vody

 • analýzy podľa prílohy č.1 NV 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd:
  - všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody

Cenník laboratórnych služieb

Adresa: Priemyselná 4, 821 08 Bratislava
Kontakt: RNDr. Vladimír Píš, PhD.
  02 / 44 458 704
02 / 49 105 099
0904 251 586
Email: vladimir.pis@nppc.sk