Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy

ponúka


pedologický prieskum a charakteristiku územia vrátane kvantifikácie jeho potenciálu pre poľnohospodárske využívanie, ekologické usporiadanie a ekonomické zhodnotenie a spracovanie modelov optimalizácie usporiadania a využívania pôd.Uvedené zahrňuje:
 • komplexnú pedologickú charakteristiku
 • typologicko-produkčnú kategorizáciu územia
 • priestorovú identifikáciu jednotlivých typov degradácie pôdy
 • Analýzy a návrhy racionálneho manažmentu usporiadania a využívania pôd zahrňujúce:
  • kategorizáciu územia podľa vhodnosti pre pestovanie poľných plodín
  • stanovenie potenciálu produkcie biomasy
  • spracovanie plánov hnojenia, bilancie pôdnej organickej hmoty a minerálnych živín
  • spracovanie priestorovo lokalizovaných údajov v prostredí GIS v systéme presného poľnohospodárstva
  • spracovanie výsledkov ASP do digitálnej podoby
  • tvorba máp priestorovej variability úrody a miery rentability
  • návrh ekologickej stabilizácie územia
  • návrh ekonomicky udržateľných systémov využívania a ochrany pôd
  • a iné.


Kontakt: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Raymanova 1,
080 01 Prešov
Telefón: 051/ 77 31 054
Email: j.vilcek@vupop.sk
Odborný garant: prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.