Členstvo

Podmienky členstva

Členom SPS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá sa profesionálne zaoberá pôdou, jej využívaním alebo ochranou (výskumní pracovníci, vzdelávací pracovníci, pôdohospodári)

Na stiahnutie:
Prihláška
Prihlášku posielajte na adresu:
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká,
CSc.Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
E-mail:jaroslava.sobocka@nppc.sk
 
 
Členské poplatky
Členský príspevok:10 € ročne
5 € ročne (študenti a dôchodcovia)
Peniaze posielajte na bankový účet:
Platba:VÚB Bratislava-Ružinov
Číslo bankového účtu: 
IBAN:SK49 0200 0000 0042 9139 9151
SWIFT:SUBASKBX
IČO:30858895
 

Zoznam členov

Čestní členovia – Nositelia Fándlyho medaily
  
1doc. Ing. Zoltán BEDRNA, DrSc. †
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2prof. RNDr. Pavol BIELEK, DrSc.
 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
3prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc.
 Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
4doc. RNDr. Ján ČURLÍK, DrSc.
 Pezinok
5RNDr. Michal DŽATKO, CSc. †
 Bratislava
6Ing. Emil FULAJTÁR, CSc.
 Bratislava
7RNDr. Beáta HOUŠKOVÁ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
8prof. Ing. Juraj HRAŠKO, DrSc.
 Nitra
9RNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
10Ing. Pavel JAMBOR, CSc. †
 Pezinok
11prof. Ing. Bohdan JURÁNI, CSc.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
12prof. Ing. Jozef KOBZA, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy RP, Banská Bystrica
13RNDr. Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
14prof. Ing. Rudolf MIDRIAK, DrSc.
 Banská Bystrica
15doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
16prof. Ing. Rudolf ŠÁLY, DrSc. †
 Zvolen
17prof. RNDr. Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, CSc.
 Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
18RNDr. Bohumil ŠURINA †
 Bratislava
19RNDr. Jozef TAKÁČ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
20prof. Ing. Jozef VILČEK, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
21prof. Ing. Anton ZAUJEC, CSc. †
 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
  
Zahraniční čestní členovia – nositelia Fándlyho medaily
  
1prof. Dr. Winfried BLUM, Dr. h.c.
 Univerzita pre prírodné zdroje a aplikované poľnohospodárstvo, Viedeň, Rakúsko
2prof. Ing. Jozef KOZÁK, Dr.SC, Dr.h.c.
 Česká poľnohospodárska univerzita , Praha, Česká republika
3prof. Ing. Jiří KULHAVÝ, PhD.
 Česká poľnohospodárska univerzita, Praha, Česká republika
4prof. Dr. Jan NEMEČEK, DrSc. †
 Česká poľnohospodárska univerzita, Praha, Česká republika
5prof. Dipl. Ing. Othmar NESTROY, PhD.
 Technická univerzita, Graz, Rakúsko
6prof. Dr. Ing. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc.
 Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
7prof. Dr. György VÁRALLYAY †
 Výskumný ústav pôdoznalectva a agrochémie Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko
  
Riadni členovia
  
1prof. Ing. Jaroslav ANTAL, PhD.
 Slovenská poľnohospodárska univerzita FZKI, Nitra
2Ing. Mgr. Mária BABULICOVÁ, PhD.
 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
3RNDr. Juraj BALKOVIČ, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
4RNDr. Gabriela BARANČÍKOVÁ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
5Ing. Ivana BARTOŠOVIČOVÁ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
6doc. RNDr. Juraj BEBEJ, CSc.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
7Ing. Alenka BELANOVÁ
 Slovenský pozemkový fond, Bratislava
8Ing. Pavol BEZÁK
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
9Ing. Lenka BOBUĽSKÁ, PhD.
 Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
10Ing. Jozef CAPULIAK, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
11doc. RNDr. Pavel DLAPA, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
12Mgr. Rastislav DODOK, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
13Ing. Anna DOŠEKOVÁ
 Banská Bystrica
14prof. Ing. Danica FAZEKAŠOVÁ, PhD.
 Katedra ekológie Prešovskej univerzity, Prešov
15RNDr. Emil FULAJTÁR, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
16doc. Ing. Erika GÖMÖRYOVÁ, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
17Ing. Monika GUTTEKOVÁ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
18Ing. Ján HALÁS, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
19Mgr. Peter HANAJÍK
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
20Ing. Marián HOMOLÁK, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
21Mgr. Vladimír HUTÁR, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
22doc. Ing. Juraj CHLPÍK, PhD.
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
23Ing. Radoslava KANIANSKA, CSc.
 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
24RNDr. Dana KOTOROVÁ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav agroekológie, Michalovce
25RNDr. Miroslav KROMKA, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
26Ing. Ján KUKLA, PhD.
 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen
27Ing. Margita KUKLOVÁ, PhD.
 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen
28Mgr. Dalibor KUSÝ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
29Mgr. Richard LAZÚR
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Bratislava
30Ing. Ján MACHAVA, PhD.
 Katolícka univerzita , Ružomberok
31Ing. Beata NOVOTNÁ, PhD.
 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
32Mgr. Tomáš ORFÁNUS, PhD.
 Ústav hydrológie a hydrauliky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
33Ing. Katarína ORSÁGOVÁ, PhD.
 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
34RNDr. Boris PÁLKA, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
35Ing. Pavel PAVLENDA, PhD.
 Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
36prof. Ing. Viliam PICHLER, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
37RNDr. Vladimír PÍŠ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
38Ing. Peter PIŠÚT, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
39Ing. Eva PIVARČEKOVÁ
 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
40doc. Ing. Nora POLLÁKOVÁ, PhD.
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
41RNDr. Andrea RÁŠOVÁ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
42RNDr. Martin SAKSA, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
43Mgr. Rastislav SKALSKÝ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
44Ing. Štefan STANČÍK, PhD.
 Poľnohospodárska inžinierska a poradenská služba, Žilina
45Ing. Ján STYK, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
46Ing. Michal SVIČEK, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
47doc. Ing. Vladimír ŠIMANSKÝ, PhD.
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Prešov
48Ing. Ivan ŠIMKOVIC, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
49Ing. Miloš ŠIRÁŇ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
50RNDr. Božena ŠOLTÝSOVÁ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav agroekológie, Michalovce
51doc. Ing. Erika TOBIAŠOVÁ, PhD.
 Slovenská poľnohospodárska univerzita FAPZ, Nitra
52Ing. Stanislav TORMA, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
53Mgr. Martin VALČEK
 Bratislava
54Mgr. Martina ZVERKOVÁ, PhD.
 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov